26-09-12

Protest stemt ondanks alles... Vlaams Belang!

Beste kiezers, vrienden en sympathisanten!

Als oprichter en bezieler van Protest, de lijst die oorspronkelijk in Antwerpen voor het eerst van zich liet spreken tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2006, deel ik U allen mede dat wij in 2012 niet zullen opkomen op 14 oktober aanstaande.

Hoewel ikzelf gekant ben tegen de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd die Vlaams Belang samen met N-VA voert en dus geen voorstander ben van de splitsing van dit land (eerder een fervent tegenstander) roep ik alle kiesgerechtigden op om desondanks toch op Vlaams Belang te stemmen vanwege hun volharding tegen de islamisering van onze gebieden. Voor die jarenlange tomeloze inzet, met veel heldhaftigheid gevoerd, wens ik de leiding van het V.B. te feliciteren, in het bijzonder de figuren van de zogenaamde "harde lijn" binnen de partij. Van zodra van die lijn zal worden afgeweken is deze partij geen stuiver meer waard en zal zij jammerlijk doodbloeden en verwateren tot een partij zonder toegevoegde waarde. Het moge verbazen dat ikzelf thans de massa oproep om te stemmen op een partij die op communotair vlak tegengestelde idealen vertolkt, doch ik acht de strijd tegen de islamisering veel en veel belangrijker dan alle andere kwesties die meespelen op de achtergrond. Daarom moet deze oproep van mij begrepen worden als van 'strategische aard'.

Evenzo mijn eigen (tijdelijke) terugtrekking van het politieke toneel, waarvoor ik nog andere redenen zou kunnen aandragen. Ik neem dan ook het wijze besluit om (zoals men dat zo mooi zegt) "de rangen te sluiten" door iedereen aan te sporen te stemmen op de enige partij in België (ja, België!) die de strijd tegen de islamisering serieus neemt, samen met ons, militanten van Protest natuurlijk.

Als verdediger van een sterke Europese Unie en gedachte maak ik mij bovendien sterk dat dit landje nooit of te nimmer zal (kunnen) splitsen omdat de bewakers van de Europese gedachte (waartoe ik mijzelf reken) ideologisch zo goed bewapend zijn dat het streven van separatistische partijen zoals Vlaams Belang of NV-A geen kans maakt op welslagen. Het einde van België zou immers het einde van Europa inluiden, en dat zullen wij, overtuigde Europeanen, nooit laten gebeuren...

Een stem voor het VB is dus niet zozeer een stem tegen België of Europa, maar wel een stem tegen de opmars van de radicale islam, een zeer kostbare stem dus die beter niet kan worden verspild aan andere partijen die lijdzaam toekijken vanaf de zijlijn terwijl wij beetje bij beetje verder worden gekoloniseerd...

Zogeheten 'zwevende kiezers' die twijfelen of ze niet eerder hun stem zouden uitbrengen op fenomeen De Wever raad ik dit ten stelligste af: De Wever blaast afwisselend koud en warm als het thema's als islam, illegalen en immigratie aangaat en is dus allerminst te vertrouwen op dat vlak...

Bij het eerste grote televisiedebat bij 'Villa Vanthilt' was er maar één winnaar, de partij die steeds voluit durft te verwoorden waar het op aankomt en geen halve maatregelen beoogt: Vlaams Belang uiteraard. Dat wij er ditmaal zelf niet aan te pas komen is mede de schuld van de media, die pro-Europese partijen als de onze, onvoldoende kansen bieden om door te breken.

Mijn tegenstanders die nu victorie kraaien omdat ze denken dat ik de handdoek in de ring gooi zullen echter snel een illusie armer worden: ik moet bekennen dat ik meer dan ooit actief bezig ben met het verdedigen van mijn standpunten en het nastreven van mijn idealen, zij het achter de schermen. De kans dat ik ooit terug op het voorplan treed om een politiek ambt te ambiëren is immens groot, met slechts één verschil: het zal goed zijn voorbereid!

Het ga jullie goed en vergeet niet om de juiste keuze te maken op 14 oktober!

 

01:27 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-08-12

ULTIMATUM AAN DE KLOOSTERORDE DER CLARISSEN "ARME KLAREN"

Ondergetekende, Olivier Bronselaer, stichter van de extreem-rechtse politieke beweging Protest, heeft met ontzetting kennis genomen van de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, die slechts mogelijk is gemaakt met de hulp van de "Arme Klaren" van Malonne, die zich bereid hebben verklaard om de ex-vrouw van Marc Dutroux onderdak te verlenen. (Ter herinnering: Martin is wegens schuldig verzuim medeverantwoordelijk voor het misbruik en de dood van vier kinderen en het misbruik van twee andere kinderen).

Indien iemand van mijn politieke strekking ooit in België de hoogste macht zou verwerven dan zou de dame in kwestie nooit ofte nimmer gebruik kunnen maken van de wet op de vervoegde invrijheidsstelling, de wet Lejeune, die wij simpelweg zouden afschaffen. Meer zelfs: onder ons bestuur zou het mogelijk moeten zijn om iemand als Michelle Martin te veroordelen tot zes maal levenslang, één keer levenslang voor elk slachtoffer, zonder uitzicht op vrijlating, laat staan vervroegde vrijlating.

Ook het zogenaamde tekort aan gevangenissen om dergelijke veroordeelden opgesloten te houden is voor ons een non-issue: onder ons bestuur zouden wij langgestraften zoals Martin en Dutroux verplicht tewerkstellen als dwangarbeiders, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe gevangenenissen, die op die manier goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Nu te horen dat de kloosterzusters der Arme Klaren, althans die van Malonne, in de bres springen voor iemand als Michelle Martin, die ikzelf zie als een verpersoonlijking van het Kwade, is voor mij een brug te ver en onbespreekbaar.

De nonnen beweren te handelen uit 'christelijk mededogen', maar dan wel één van de verkeerde soort: hun mededogen zou juist moeten uitgaan naar de slachtoffers van Dutroux en niet naar de daders, wiens misdaden zo gruwelijk zijn dat men ze makkelijk als handlangers van de duivel kan zien.

Eerder al gaf een ander klooster een totaal verkeerd signaal af door een monster als Roger Vangheluwe in bescherming te nemen, de homoseksuele bisschop die tal van jongens in hun kindertijd zou hebben aangerand. Dat een tweede klooster nu dezelfde weg wil opgaan door iemand als Michelle Martin te helpen vervroegd vrij te komen is een provocatie van jewelste en een "oorlogsverklaring" aan alle katholieken die met ernst hun religie willen beleven. Ik heb mij dan ook voorgenomen om hun kwalijke beslissing te dwarsbomen door de zusters te dreigen met een actie met verstrekkende gevolgen: een campagne die alle katholieken in België én daarbuiten zal oproepen om zich te laten ontdopen en de Kerk finaal de rug toe te keren -uit te treden als het ware- als de nonnen bij hun beslissing blijven om Martin in hun midden op te vangen. De campagne zal van start gaan van zodra Martin haar cel mag inruilen voor haar kloosterverblijf en zal er in bestaan dat er onder de gehele bevolking op legale wijze tienduizenden voorgedrukte brieven met het verzoek tot 'ontdoping' zullen worden verspreid waarop burgers slechts hun naam hoeven in te vullen, waarna zij ze kunnen versturen naar hun bisdom. In de brief zal verwoord staan dat de burger zich wenst te laten ontdopen omwille van het feit dat de Arme Klaren een volksvijand nr. 1 zoals Martin willen opvangen en de burger zich daarmee niet kan verzoenen, in die mate dat een afscheid van de Katholieke Kerk zich opdringt als voor de hand liggend.

In een eerste fase hoop ik met deze campagne te bereiken dat minstens tienduizend mensen de Kerk verlaten als de Arme Klaren hun besluit niet intrekken. Als mijn campagne een succes wordt zal ik bekijken of het de moeite loont om een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk moet maken om het aandeel belastinggeld dat in de vorm van subsidies naar de Katholieke Kerk vloeit te laten herleiden tot een strikt minumum, tegen de tijd dat haar aanhang dankzij mijn actie drastisch zal zijn geslonken.

Ik dien te benadrukken dat ik mijn actie ten zeerste betreur (indien de Arme Klaren mij zouden dwingen haar uit te voeren), maar desgevallend wel noodzakelijk vind, vanuit mijn christelijke mededogen met de slachtoffers en zwaar getroffen families van de affaire Dutroux, die alle Belgen met een geweten en het hart op de juiste plaats met een trauma heeft opgezadeld.

Laat ik vooropstellen dat ik altijd de conservatieve lijn van het Vaticaan heb verdedigd, tégen abortus en tégen het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht, en dat ook altijd zal blijven doen, ook al zou de Kerk mij door haar gedrag van zich afstoten. Ook ben ik er trots op ooit de zegen van wijlen Paus Johannes-Paulus II te hebben mogen ontvangen. Ik vraag mij af in hoeverre hij en Zijn opvolger Benedictus XVI achter de beslissing van de Arme Klaren zouden staan om een misdadigster van de ergste categorie een hand boven het hoofd te houden. In dat verband roep ik de bevolking ook op om een aparte brievenactie te starten met de huidige Paus in Rome als geadresseerde, waarin protest wordt aangetekend tegen de zusters van Malonne en er bij de Paus wordt aangedrongen op hun 'excommunicatie'.

Ik roep de zusters van Malonne dan ook met aandrang op om een activist als ik liever te vriend te houden dan als vijand uit te kiezen en dus af te zien van hun krankzinnige en ketterse besluit om Michelle Martin te verwelkomen en zo haar (vervroegde) vrijlating mogelijk te maken.

Blijven zij volharden in de boosheid dan zie ik het als mijn plicht om de bevolking op te roepen om alle banden met deze religie, waarvan de nonnen beweren het uithangbord te zijn, namelijk het katholicisme, defnitief door te knippen door zich te laten ontdopen. Ook mijn eigen brief met het verzoek mij te laten ontdopen ligt klaar en vertrekt met de post richting bisdom van zodra Martin het klooster mag betreden.

Wij dienen ons te realiseren dat de Kerk zich door dit soort van drieste interventies van haar kudde gelovigen vervreemdt terwijl zij niet het monopolie heeft op christelijke erediensten: er bestaan -apart van de Katholieke Kerk en de Islam- wel degelijk andere religies die God en Christus erkennen en die voor afvallige katholieken een waardig alternatief kunnen bieden.

Ik ben benieuwd om te vernemen wat de zusters Clarissen het belangrijkste zullen vinden: de toekomst van de Kerk, die al langer onder vuur ligt vanwege de talrijke seksschandalen met kinderen als slachtoffer, of het welzijn van een onmens als Michelle Martin?

03:38 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-12-10

Beste Wensen

Bij deze wens ik alle vrienden en sympathisanten een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuw Jaar 2011 toe!

Merry_Christmas_and_Happy_New_Year_2011.jpg

 

00:40 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-11-10

Binnenkort nieuw artikel

test

00:09 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-10

Waarom Geert Wilders in Turkije de vrijspraak zou krijgen:

In Amsterdam staat Geert Wilders terecht voor de rechtbank op beschuldiging van 'het aanzetten tot haat tegen moslims'. Met onderstaand schrijven wil ik aantonen waarom dit proces geen gronden heeft. Maar eerst wil ik zeggen dat het voor de hand ligt dat de leider van een politieke partij die 'Partij voor de Vrijheid' heet wordt vrijgesproken. De naam alleen al impliceert immers dat hij gekant is tegen regimes (zoals van Iran, Saoedie-Arabie) die eenieders vrijheid willen beknotten met het invoeren en doen naleven van strikte Shariawetten.

Eén van de ergste verwijten die men Dhr.Wilders maakt is dat hij de Koran wil (of wilde) verbieden. Dat beschouwt men als een grove vorm van 'discriminatie'. Echter, er bestaat een 'Hadith' (wettelijk vastgelegde uitspraak van de Profeet Mohammed zelf) die zegt, letterlijk: 'De Boodschapper van Allah heeft het verboden om de Koran mee te nemen wanneer men naar vijandige gebieden gaat.' Met andere woorden: Gezien het anti-islam klimaat dat de laatste jaren in Europa in het algemeen heerst (en dat niet kan worden toegeschreven aan Dhr.Wilders alleen maar wijdverbreid is) zou de Profeet zélf voorstander zijn van een verbod op de Koran in Europa! Wat ik hier schrijf is geen verzinsel, u kan dit nalezen in een Nederlandse vertaling van een islamitisch boek, getiteld '1001 Hadiths', verzameld door Muhammed Dikmen, Uitgeverij Witte Tulp, blz.115 (Hadith nr.245) Ik heb dit boek in mijn bezit.

Ten tweede, vind ik, verdient het aanbeveling om Dhr.Wilders te vergelijken met Ataturk, de stichter van het moderne Turkije die in 1938 overleed. Turkije is altijd een overwegend islamitisch land geweest, zowel voor als tijdens en na diens regeerperiode. Echter alvorens Ataturk aan de macht kwam leefden de Turken volgens de Shariawetten. Nadat hij aan de macht kwam evenwel, slaagde Ataturk er in elke vorm van islamisering te verbieden en terug te draaien. Volgende maatregelen liet hij bij wet opleggen:

1) Afschaffing van het Kalifaat (3 maart 1924)   

2) Sluiting van alle Koranscholen.

3) Vrouwen werden ontmoedigd de sluier of hoofddoek te dragen.

4) Arabisch schrift werd vervangen door Latijnse lettertekens.

5) Islamitische maankalender moest plaatsmaken voor Gregoriaanse tijdrekening.

6) De Vrijdag (Islamitische rustdag) werd vervangen door de Zondag als rustdag.

7) Mannen mochten geen 'Fez' (Islamitisch hoofddeksel) meer dragen, enkel nog Westerse hoeden (wet van juli 1926).

8) Afschaffing van alle Shariawetten en vervanging door Zwitserse Burgerlijk Wetboek en Italiaans Wetboek van Strafrecht.

9) Polygamie (toegelaten binnen Islam) werd verboden.

10) De grote Aya Sophia moskee te Istanbul verloor haar titel van 'moskee' en mocht voortaan enkel nog 'museum' heten.

11) Vrouwen werden ontvoogd en kregen stemrecht.

12) De 'Moslimbroederschappen' werden verboden, hun ontmoetingsplaatsen en heiligdommen werden gesloten (1925)

13) De verwijzing in de Grondwet dat de Islam de 'Staatsgodsdienst' was werd geschrapt.

14) Islamieten mochten in het openbaar geen religieuze kledij of kentekenen meer dragen (wet van 1934)

15) Niemand mocht hem (Ataturk) nog aanspreken of vermelden met zijn Arabische voornaam 'Mustafa', waar hij afstand van deed.

16)...

Als men dit alles doorneemt kan men gerust stellen dat Dhr.Ataturk een Geert Wilders was in het kwadraat avant-la-lettre. Betekent dit dat hij daarom werd gedagvaard, laat staan gearresteerd of vermoord of onthoofd (zoals moslimextremisten thans zouden willen doen met Wilders)? Neen! Integendeel: Tot op de dag van vandaag vereren de meeste Turken Ataturk nog steeds als een goed hervormer en is zijn portret alomtegenwoordig in het land. Wat men bij Dhr.Wilders classeert als 'haatcampagne' en 'discriminatie' valt bij Ataturk onder de noemers 'secularisatie' en 'modernisering'. Ofschoon dus deze politieke leider de islamisering van zijn land krachtig tegenging en daar grote successen bij boekte heeft dit niet tot gevolg gehad dat de moslims daar zich daardoor bedreigd voelden in hun bestaan. Sterker nog: Toen men enkele jaren terug een nationale enquete hield in Turkije over wie nu 'De Grootste Turk aller Tijden' was kwam Ataturk als onbetwiste NR.1 uit de bus, terwijl dat land bij nader inzien nog steeds voornamelijk islamitisch is. Dus MOSLIMS stemden massaal op hem, hoewel hij de islamisering een halt toeriep.

Als u mij de vraag stelt waarom ik denk dat dergelijke draconische maatregelen van hem werden geduld en deze identieke streefdoelen wanneer ze geuit worden door Wilders op zoveel kritiek stuiten van de kant van de moslims dan is dat volgens mij omdat Ataturk gezien werd als 'één van hen' terwijl Wilders een buitenstaander is en zelf geen moslim of volksgenoot. Als men deze redenering doortrekt dan zou men kunnen concluderen dat de kritiek op Wilders uit moslimhoek 'racistisch' van aard is of wel moét zijn aangezien het islamitisch verzet tegen zijn standpunten oneindig veel groter is dan het islamitisch verzet destijds tegen Ataturk, die gewoon stierf aan een leveraandoening en voor zover bekend nooit door moslims met de dood of een aanslag werd bedreigd.

Kortom, de 'discriminerende' en 'racistische' houding die men Wilders verwijt treft men juist aan bij de tegenpartij die niet duldt dat een Europese buitenstaander 'hun' systeem op de korrel neemt!

Geschreven door Olivier Bronselaer, Protest.

wilders-trial.jpg

                                                              

 

21:32 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-10

Nabeschouwingen verkiezingsstrijd:

"VLAANDEREN HEEFT EEN NIEUWE KONING: BART DEWEVER" blokletterde een enkele Vlaamse krant. Een koning die er moet voor zorgen dat straks de Waalse Elio Di Rupo KEIZER wordt van Belgie?

                                                                   ******

Voor ons is een kandidaat-premier die noch het Nederlands, noch het Engels machtig is onacceptabel. Wij zijn enkel bereid het gezag te aanvaarden van een premier die ons zijn beleid kan uiteenzetten in vlotjes Nederlands. Dat Dewever geen bezwaar zou hebben tegen een Di Rupo als premier is stuitend. Op dat vlak zijn wij voor één keer nationalistischer dan de ergste nationalisten! Een premier die niet maximale moeite doet om onze taal onder de knie te krijgen (en hij bereidt zich al tien jaar voor op dit premierschap!) toont ons zijn minachting en verdient het dus niet om ons te regeren. Het belabberde Engels dat Di Ripo spreekt (door een journalist toepasselijk getypeerd als het Engels van cafébaas René uit de komediereeks 'Allo Allo') is zo mogelijk nog slechter en lachwekkender. Wat als dergelijke farce op de koffie moet bij Obama? Ons land dreigt zich op het toneel van de internationale politiek hopeloos belachelijk te maken. Belgie die een clown met een strikje afvaardigt als hoogste vertegenwoordiger, stel je voor! Als de socialistische familie die de verkiezingen won dan toch aan zet is, geef ons dan maar bij voorkeur Johan Vandelanotte als premier: Een bijzonder intelligent, welbespraakt man met grote dossierkennis die er bovendien (voor zover bekend) niet zoals Di Rupo een dubbelleven op nahoudt... (voor de goede verstaanders).

                                                                       ******

De Vlaamse media zijn maandenlang in de val getrapt van een uit de duim gezogen onderzoeksbureau, genaamd 'Data Driven', die gefingeerde onderzoeksresultaten de wereld in stuurde die gretig werden opgepikt door kranten en tijdschriften. Eén van hun bevindingen luidde dat van alle kiezers "Open-VLD kiezers meer en betere seks hebben". De berichten van dit soort zouden zijn gebruikt als publiciteitsttunt voor het productiehuis Woestijnvis. Maar laat nu net dit bericht enkele dagen voor de stembusslag zien uitgelekt! Lijkt mij sterk op doorgestoken kaart want de Open-VLD leiding dacht dit nieuwtje te kunnen uitbuiten: Op een groots verkiezingscongres filosofeerde boegbeeld Alexander Decroo namelijk dat dit het beste argument was om 'zwevende kiezers' te overtuigen alsnog op de Open-VLD te gaan stemmen... Deze slotbemerking in zijn speech werd getoond op televisie en ik kon mijn oren niet geloven! Meteen het ranzigste verkoopspraatje dat ik ooit heb gehoord uit de mond van een "politicus"! Een tijd geleden was er in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen een eenmanspartij die zich aandiende onder de naam 'SEX'. De leukerd had geen bekend programma maar dacht wel dankzij die naam alleen al een hoop kiezers te kunnen overtuigen. En dat gebeurde ook met een paar duizend arme zielen. Mocht ikzelf Open-VLD'er zijn geweest dan zou ik na deze uitschuiver van Decroo op tel en sprong zijn overgelopen. Want wie kiezers wil aantrekken met sex als lokmiddel zend het signaal uit de wanhoop nabij te zijn. Maar groentje Decroo schijnt niet de enige uit het dolgedraaide Open-VLD kamp te zijn die last heeft van opspelende hormonen. Nadat NVA-er Siegfried Bracke een partijgenote bekritiseerde vanwege haar te luchtige kledij lanceerde Open-VlD'er Gwendolyn Rutten een oproep in de pers die alle vrouwelijke verkozenen er toe moet aanzetten hun eed voor het parlement af te leggen gekleed in minirok, "bij wijze van statement dat vrouwen zelf wel kunnen beslissen wat ze het liefst dragen en zich daarbij niet de wet hoeven te laten dicteren door mannelijke moraalridders". Ik zie de smakeloze vertoning al voor me, dit roept bij mij herinneringen op aan de Italiaanse 'La Cicciolina' die het al te bont maakte in het Italiaanse halfrond... Rutten en Decroo waren twee van de drie kandidaat-voorzitters bij de Open-VLD. Als de derde kandidaat het ooit nog tot voorzitter wil schoppen dan zal die met nog straffere voorstellen op de proppen moeten komen vrees ik. Wat dacht u van het voorstel om een wekelijkse gangbang te organiseren in het parlement, met Di Rupo als spelleider?

                                                                  ******

Open-VLD'er Ludo Van Campenhout dan weer bereidt zich al voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 -de slimmerd- en ging naar verluidt al in gesprek met Bartje Dewever om (nog steeds volgens de geruchten) een overstap naar NVA te overwegen. Misschien dat hij zichzelf er van verdenkt over te weinig sex-appeal te beschikken, nu hij heeft gehoord welke nieuwe koers tenor Decroo wil gaan varen? (voor beter begrip zie hierboven). Wij vermoeden echter een andere (politiek meer perverse) reden: De NVA was in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen torenhoog favoriet om als grootste overwinnaar te worden uitgeroepen en loste die verwachtingen ook in. Er bestaan journalisten en politici die dan haastig het kamp der overwinnaars opzoeken om er zich bij aan te sluiten, rekenend op een comfortabel zitje. Er zijn er die dat doen vlak voor de overwinning en er zijn er die dat pogen vlak er na, al blijf ik mij afvragen welk type van de twee nu het meest afschuwelijk en verachtelijk is?...

                                                   

                                                  

 

16:48 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-06-10

Verkiezingen in Nederland en Belgie: Onze analyse van de politieke situatie

Onze noorderburen zijn afgelopen woensdag gaan stemmen en als grootste overwinnaar kwam de anti-islam PVV (Partij Voor de Vrijheid) van Geert Wilders uit de (stem)bus. Hun zetelaantal in het parlement verdrievoudigde bijna van 9 tot 24, hetgeen neerkomt op een winst van maar liefst 15 zetels! Een krachttoer waar wij van Protest bijzonder in onze nopjes mee zijn, hoewel wij toch vrezen dat onze vriend Geert alsnog en helaas van regeringsdeelname zal worden uitgesloten... Hoe dat kan? Ik zal het u uitleggen: de PVV werd weliswaar in één klap de derde partij van het land en stak het zieltogende CDA van aftredend premier Balkenende voorbij die met een verlies van 20 zetels zowat gehalveerd werd. Maar de strijd om het premierschap verliep tussen de leider van de grootste partijen, Mark Rutte van de liberale VVD en Job Cohen van de PVDA (sociaal democraten). Deze nek-aan-nek-race werd uiteindelijk diep in de nacht beslecht in het voordeel van de liberalen die nipt één zetel meer behalen dan hun rivalen: 31. Als grootste partij heeft deze liberale VVD nu het initiatiefrecht om een regering te vormen en zij kan daarbij kiezen voor een coalitie 'over rechts' (VVD+PVV+CDA) ofwel een meerderheid 'over links' (VVD+PVDA+D'66+GROEN LINKS).

Nederland staat met andere woorden dus op een historische tweesprong: Ofwel krijgt Wilders de kans om een hard immigratiebeleid te voeren en de islamisering terug te dringen ofwel gaan de liberalen in zee met een resem linkse partijen die geen -of veel minder- bezwaren hebben tegen de instroom van illegalen en asielzoekers.

Wilders die de lakens gaat uitdelen... Dat zouden wij van Protest graag zien gebeuren, als we realistisch zijn echter dienen wij te voorspellen dat de kans daarop minimaal is. Immers, in een coalitie met Wilders is de medewerking van het CDA broodnodig om aan een meerderheid te geraken die met slechts 1 zetel op overschot zelfs bijzonder krap zou zijn (amper één dissident in dergelijke coalitie zou dus voldoende zijn om de regering ten val te brengen...). De CDA heeft echter al laten uitschijnen dat zij na de afstraffing die zij van de kiezer kreeg niet happig is op regeringsdeelname en daar liever van af ziet om haar wonden te likken vanuit de oppositie. De kritische kiezers zouden het immers niet 'apprecieren' indien de partij zich aan de macht zou blijven vastklampen. Kans verkeken dus voor Geert Wilders als dit scenario zich doorzet. Hopelijk zal hij na deze onrechtvaardige uitsluiting verder blijven groeien en niet reeds over zijn hoogtepunt heen zijn want dan wacht hem enkel nog een dalende trend, nefast voor een zo jonge partij (kijken we maar naar Lijst De Decker bij ons, als de prognoses juist zitten haalt die niet eens de kiesdrempel).

In ons eigen land wacht de NVA van Bart de Wever een gigantische overwinning maar net als bij Wilders zal ook deze overwinning een Phyrrus overwinning zijn. Wij durven hier te voorspellen dat de winnaar van komende zondag bij de regeringsformatie zal botsen op een 'cordon' en zal worden uitgesloten aan beide zijden van de taalgrens. Daar zijn wij van Protest minder rouwig om, want op een waanzinnige, idiote, surrealistische splitsing van dit land zit niemand te wachten behalve dan lieden die er hardop van dromen president te worden van een republiek zo groot als een zakdoek met de 'Vlaamse stuiver' als betaalmiddel inplaats van de Euro. Wij voorspellen dan ook dat er een nieuwe regering in de maak is samengesteld uit Open VLD-SPA-GROEN én CD&V, uiteraard met uitsluiting van NVA en andere spelers. Dat ditmaal voor het premierschap de keuze op een Waal zal vallen is ook waarschijnlijk, omdat zij dit zullen opeisen in ruil voor hun bereidheid om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en verder te praten over verdere stappen in de staatshervorming en de oplossing van het probleem B-H-V.

Zelf vormen wij natuurlijk dé gedroomde partij om dit land deugdelijk te besturen: keihard tegen de immigratie, islamisering, criminaliteit, vervaging van normen en waarden én tegen seperatisme... dat wij onder dezelfde noemer 'criminaliteit' willen plaatsen, immers: als met opzet iemands bezit slopen (een auto, een huis) crimineel is, hoe crimineel is het dan om een heel land te willen slopen? Helaas nemen wij niet aan deze verkiezingen deel, hoe graag wij dat ook hadden gewild. Wij zijn (voorlopig - let op de cursivering!) te kleinschalig om aan parlementsverkiezingen deel te nemen. Onze kiezers en sympathisanten zullen dus noodgedwongen nog enkele jaartjes op hun honger moeten blijven zitten maar niet getreurd: bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zijn wij opnieuw van de partij in Antwerpen, met verdubbelde inzet en zelfs meer... Eerst willen wij Antwerpen veroveren en van daar uit de rest van het land.

Tot slot geven wij u nog graag ons stemadvies mee voor morgen zondag 13 juni: Dat is Lijst Nr.1, Vlaams Belang! Vlaams Belang zegt u? Maar dat is absurd! U beweerde toch tegen het seperatisme te zijn terwijl die partij liefst nog sneller dan Dewever dit land wil opdoeken en de Republiek Vlaanderen wil uitroepen... Dat klopt maar... houd één ding goed voor ogen, beste kiezer, met Vlaams Belang aan de macht is het einde van dit land dan wel in zicht maar met Vlaams Belang buitenspel is het einde van heel dit continent in zicht, het einde van ons volk, onze cultuur, eer en tradities! En ook al beseffen wij van Protest terdege dat het VB niet in de volgende regering zal worden opgenomen, toch menen wij dat het beter is om uw kostbare stem aan deze partij te schenken, al was het maar om dit ene signaal af te geven: Nooit maar dan ook NOOIT zullen wij ons onder de voet laten lopen en laten degraderen tot tweederangsburgers, zuchtend onder het juk van een islamitische Sharia wetgeving!

Naast Protest is er enkel het VB die een krachtige aanpak belooft van het immigratieprobleem en de toenemende dreiging van moslimextremisme. Voorlopig zal u het moeten doen met het Vlaams Belang, in de toekomst krijgen wij het voor het zeggen. Geduld is een schone deugd, Rome werd niet op een dag gebouwd...

Stop%20islamisering

00:47 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-06-10

Gewapende Palestina sympathisanten op Turks ship vallen Israelische soldaten aan; gepaste reactie bleef niet uit.

Alom in de media schreeuwt men moord en brand vanwege de Israelische 'raid' op zogenaamd 'vreedzame' Palestina activisten of 'hulpverleners' die met een vloot van schepen op weg waren naar Gaza. Daarbij vielen negen doden en tientallen gewonden te betreuren. Mij verbaast het hoe eenzijdig deze gebeurtenis in de media aan bod kwam alsof alle agressie uitging van Israel zonder dat deze werd uitgelokt door een provocatie van formaat. De Israelische soldaten worden in de media ten onrechte neergezet als 'slachters' die brutaal tekeergingen tegen 'weerloze' mensen vol goede bedoelingen. Wij echter weten beter en laten ons niet meeslepen door tendentieuze berichten die steeds vaker antisemitische bijklanken vertonen.

Hoe zit de vork dan werkelijk aan de steel? Sedert jaar en dag zit Israel geplaagd met illegale transporten van wapens die per schip in Gaza aankomen en bedoeld zijn om Palestijnse terroristen meer slagkracht te geven bij gewetenloze terreurdaden tegen Israelische burgers. In een poging om deze wapentrafiek aan banden te leggen op zee (over land lukt dit nog moeizamer omdat de Palestijnen zeer bedreven zijn in het graven van ondergrondse tunnels als smokkelroute) heeft de Israelische marine een blokkade opgericht met patrouilleschepen. Een vloot van zes schepen boordevol Palestina activisten die voornamelijk georganiseerd was door Turken die nauwe banden met Hamas onderhouden (Hamas, tot nader order nog steeds bekend staand als een terroristische organisatie) had  aangekondigd deze blokkade te willen doorbreken met het sturen van 'hulpgoederen' naar Gaza. Israel reageerde hierop onmiddelijk door bij herhaling te onderstrepen dat men dit transport onder geen beding zou doorlaten. Dat de activisten desondanks hun plan vastberaden doorzetten wijst er op dat ze er persé op uit waren een harde confrontatie (lees: 'oorlogstreffen') uit te lokken, die ze konden voorzien.

Overigens neemt men de wereldopinie bij de neus als men beweert dat Gaza een noodlijdend gebied is vol hongerlijders die tandenknarsend zitten te wachten op voedseldroppings. Dat is misschien wel zo in Darfur, Soedan, dat verscheurd word door een oorlog met moslimrebellen, maar niet in Gaza waar Israel voedseltransporten vrij toelaat en deze enkel onderwerpt aan controles om er op toe te zien dat er tegelijk geen wapentuig het gebied in komt. Indien Gaza werkelijk gebrek zou lijden aan voedsel waarom tonen foto's van markten aldaar dan aan dat de kraampjes volgestapeld liggen met lekkers en bewijzen cijfers dan dat Gaza hoog genoteerd staat in de top 10 van landen waar de welvaartsziekte obesitas het meeste voorkomt, zowel bij mannen als bij vrouwen? Sterker nog: vele Palestijnse gezinnen worden 'gevoed' door Israel, daar de man des huizes vaak op de loonlijst staat van Israelische werkgevers. Beweren dat de burgers van Gaza dringend behoefte zouden hebben aan voedsel is dan ook een doorzichtige leugen en uitvlucht om er voor te zorgen dat Palestijnens terroristen opnieuw zouden kunnen beschikken over gemakkelijke bevoorradingsroutes (voor wapens en explosieven) waar zij nu van zijn afgesneden.

De Turkse vloot die thans de weg daarvoor wilde vrijmaken bestond uit zes schepen, vijf schepen met Palestijnse sympathisanten gerekruteerd in alle landen van Europa, vaak naieve mensen en zelfverklaarde 'wereldverbeteraars' die denken zich in te zetten voor een goede zaak (nl. het redden van mensen van de 'hongerdood') terwijl ze geen weet hebben van de onderliggende politieke motieven en dus dankbaar figureren als 'dekmantel' voor terroristen die hen misbruiken als levend schild bij hun acties. Het zesde schip echter was voorbehouden aan jihadi's, bewapende strijders die krijgsliederen zongen met strofes zoals 'dood aan alle joden' en zich voorgenomen hadden de martelarendood te sterven (en dus veel geweld te gebruiken) indien ze door de Israelische zeemacht zouden worden tegengehouden. Op het moment waarop Israelische commando's met behulp van touwen vanuit helikopters op dat schip werden neergelaten om er de controle over te nemen werden zij onder vuur genomen en er neergestoken of neergeknuppeld met ijzeren staven. Dat zij, in reactie op deze criminele aanval, uit wettelijke zelfverdediging dan ook het vuur openden -met de onvermijdelijke doden en gewonden tot gevolg- is dan ook de evidentie zelve. Of is de wereldopinie misschien van oordeel dat Israelische soldaten (anders dan Amerikaanse, Russische, Chinese vakgenoten) zich gewillig moeten laten uitschakelen als zij worden aangevallen? Gelukkig filmt het Israelische leger al haar acties zodat achteraf kan worden aangetoond wie de veroorzaker was van dit grove geweld.

Persoonlijk meen ik dat zij al bij al nog vreedzaam hebben gehandeld (door zich enkel te beperken tot de meute van wie de aanval uitging) daar ik deze aanval zou willen catalogeren als een regelrechte 'oorlogsdaad' en ik in een oorlogssituatie een grootscheepse tegenaanval geoorloofd vind, zoals het tot zinken brengen van alles zes de schepen met man en muis, wat allicht veel meer slachtoffers zou hebben opgeleverd. Dat men dit naliet en de dodentol (de omstandigheden in acht genomen) zo laag ligt wijst er op hoe humaan het Israelische leger wel is bij haar operaties. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe pakweg de Russische, Koreaanse of Venezolaanse marine zou hebben gereageerd op dergelijk manoeuvre? Al zeker niet met fluwelen handschoenen! Dat er in de media dan ook sprake is van 'disproportioneel' geweld van de kant van de Israelische slachtoffers is dan ook een lachertje. Mijn inziens dient een soldaat die wordt aangevallen tijdens het uitoefenen van een inspectie zondermeer te schieten en zijn aanvallers niet op een 'cursus goede manieren' te trakteren, anders is het een slechte soldaat en dient hij het leger te verlaten om ander werk te gaan zoeken. De Turkse regering (gefrustreerd omdat zij geen lidkaart krijgt van de EU club en die ook nooit zal krijgen ondermeer omdat zij kennelijk onderdak biedt aan Hamas militanten) eist een onderzoek van de VN voor het 'wangedrag' van het Israelische leger dat zij van 'staatsterrorisme' beschuldigt. Dat is de wereld op z'n kop: De agressor die zich hult in slachtofferrol. Maar gelukkig zit er aan elke tragedie ook een keerzijde vast die we als voordeel kunnen zien: In dit geval dat Turkije ons haar ware gelaat heeft getoond. Laat dit een wijze les zijn voor ons allen! Laten wij, nadat Israel een blokkade heeft opgericht voor Gaza, nu ook een duurzame blokkade oprichten voor Europa en deze onruststokers buitenhouden!

israel5_1647381c

Links met interessante achtergrondinformatie:

http://www.weeklystandard.com/blogs/terror-finance-flotilla

http://globalmbreport.org/?p=3106

(over de terroristische organisatoren van de Gaza vloot)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3896996,00.html

(artikel met video bewijs van de ware toedracht aan boord)

http://www.youtube.com/watch?v=JvS9PXZ3RWM

(videoverslag over de wapenvondsten aan boord)

http://vladtepesblog.com/?p=22800

(over de echte voedselsituatie in de Palestijnse gebieden)

http://joodsactueel.be

(up-to-date nieuws in het Nederlands)

03:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-04-10

'Een duivels complot tegen onze Kerk': Een open brief aan Aartsbisschop Leonard.

Hoogwaardige Excellentie,

Niemand die het katholieke geloof toegenegen is kan onberoerd blijven onder de huidige diepe crisis die de Kerk in haar greep houdt. Omdat ik al jarenlang een vurig verdediger ben van het katholicisme, ten nadele van bijvoorbeeld de Islam wiens Sharia wetgeving schandelijke kindhuwelijken toestaat, vind ik het gepast hier ook even mijn licht te laten schijnen over de golf van pedofilieschandalen die onze Kerk een slecht imago dreigen te bezorgen.

Ik schrijf met opzet 'dreigen te bezorgen' en niet 'bezorgen' omdat we, vooraleer we de Kerk collectief in het verdomhoekje plaatsen, moeten nagaan wie we eigenlijk als schuldigen moeten aanwijzen, namelijk priesters -die een onvergeeflijke fout begingen- of perverten die zich voordeden als priesters maar in feite slechts grote zondaars waren en zijn en enkel het priesterkleed aantrokken ter vermomming...?

Van hun maskerade hebben zij jarenlang misbruik kunnen maken om niet alleen hun slachtoffers om de tuin te leiden maar ook de Paus zelf, wiens vertrouwen zij beschaamden, en met dat van hem ook dat van alle toegewijde gelovigen samen. Wat ons hier zou moeten opvallen is dat het bij de overgrote meerderheid van deze gevallen gaat om kennelijk homoseksuele priesters die op slinkse, ja, duivelse wijze, hun ware aard wisten te verbergen achter de eerbaarheid van het priesterambt. Precies deze daad maakt de feiten dubbel zo gruwelijk omdat het praktiseren van homoseksualiteit in de Katholieke leer algemeen beschouwd wordt als een grote zonde tegen God. De homoseksuele priesters die in de fout gingen en zich vergrepen aan jongetjes die hen door de parochie waren toevertrouwd waren zich daar ongetwijfeld steeds van bewust maar door hun misdaden jarenlang te herhalen begingen zij dus een dubbel misdrijf, een tegen God en een tweede tegen de Kerk zelf die reinheid vooropstelt en waarbinnen zij zich schuilhielden als vijandige elementen, die pas werden uitgespuwd nadat hun falen aan de oppervlakte kwam.

Laten wij er geen doekjes om winden: de gevallen die ons ter ore kwamen handelen voor het leeuwendeel over homopriesters die jongetjes seksueel misbruikten (of nonnen die soortgelijke dingen deden met meisjes), terwijl de gevallen die het hebben over hetero religieuzen die kinderen van het andere geslacht molesteerden behoren tot een opvallende minderheid. Deze kerkelijke criminele homo-dossiers zijn dus niet alleen veel aanzienlijker in aantallen maar bovenal ook schrijnender en overstijgen qua gruwel en perversiteit elke verbeeldingskracht: Een Braziliaanse priester, de 80 gepasseerd, die met verborgen camera werd betrapt terwijl hij zich achter het altaar oraal liet bevredigen door een misdienaar; een Amerikaanse geestelijke die in een instelling in de loop der jaren niet minder dan 400 (vierhonderd!) dove jongetjes verkrachtte en niet te vergeten de Brugse Bisschop Roger Vangheluwe die gedurende vele jaren zijn eigen neef heeft misbruikt (een precies aantal jaren werd niet vermeld, doch er is sprake van 'de gehele jeugd van het slachtoffer' dus vermoedelijk tot aan zijn meerderjarigheid). Dit zijn slechts drie voorbeelden uit een lange reeks maar wel degene die het vaakst de pers haalden, doch telkens weer met een kennelijk homoseksuele geestelijke in de hoofdrol.

Dit feit kunnen we niet negeren (evenmin als het feit dat 8 van de 10 ergste seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis openlijk homoseksueel waren) en Kardinaal Bertone, de machtigste man binnen het Vaticaan na de Paus zelf, legde recent de vinger op de wonde door publiekelijk te verklaren (tot consternatie van homorechten-activisten en hun achterban) dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het celibaat en kindermisbruik maar wel eentje tussen dat laatste en homoseksualiteit, wat volgens hem kan gestaafd worden door onderzoeken, al lichtte hij evenwel niet toe welke onderzoeken dat waren. Bij mij rijst dan ook het vermoeden dat deze onderzoeken wel degelijk bestaan en allicht plaatsvonden in opdracht van de Kerk zelf maar dat zij door de -overwegend linkse- media worden doodgezwegen omdat zij zogenaamd politiek incorrect zijn; onderzoeken die een bepaalde bevolkingsgroep dreigen te 'stigmatiseren' zijn immers totaal ongewenst in een maatschappij waarin 'gelijkheid' en 'diversiteit' bijna als heilig worden beschouwd. Ik roep het Vaticaan op haar eigen kanalen te gebruiken om de resultaten van deze onderzoeken te verspreiden onder de bevolking zodat deze er zich van kan vergewissen dat Kardinaal Bertone inderdaad gelijk had toen hij de homoseksuelen aanwees als hoofdschuldigen voor deze crisis.

De homo's zien in het morele gezag van de Paus, die in overeenstemming met de Bijbel homoseksualiteit afkeurt als zondig, een groot struikelblok voor het behalen van gelijke rechten en het invoeren van wetten die het wereldwijd mogelijk maken dat koppels van hetzelfde geslacht kunnen huwen en kinderen adopteren. Het liefst zouden ze dan ook de Paus ten val brengen en het Vaticaan steen voor steen afbreken. Van de huidige schandaalsfeer (zie ze zelf in het leven hebben geroepen!) willen ze dan ook handig gebruik maken om het aftreden van de Paus te eisen, hij zou de daders immers jarenlang een hand boven het hoofd hebben gehouden...

Niets is echter minder waar! Het is geen wonder dat juist onder het bewind van deze Paus deze zaken aan het licht komen, precies omdat hij geen voorstander is van doofpotoperatie's. In de afgelopen jaren heeft de Paus er steeds op gehamerd dat homoseksualiteit veel leed en zonde veroorzaakt, maar hoe had hij kunnen vermoeden dat het fenomeen ook binnen zijn Kerk welig tierde, tot zelfs binnen de muren van het Vaticaan zelf! (Een ander schandaal handelt immers over een Vaticaanse koorzanger die voor een hooggeplaatste geestelijke en landgenoot homo-prostituees uit de stad Rome binnensmokkelde om er tegen betaling de herenliefde mee te bedrijven!) De hoofd-exorcist van het Vaticaan meent in deze reeks schandalen aanleiding te zien om te geloven dat Satan zelf tot in de hoogste regionen van de Kerk aan het werk is om haar van binnenuit trachten te vernietigen. De geestelijken die deze duivelse (let op mijn cursivering) misdaden tegen weerloze kinderen begingen moeten dan ook niet worden gezien als geestelijken, die opereerden met de zegen van de Paus, maar als satanische infiltranten die dag na dag, jaar na jaar, acteerden religieus te zijn maar slechts uitvoerden wat de duivel hen influisterde, met als enig doel de vernietiging van de Kerk. Het is van het grootste belang (voor haar zelf van levensbelang) dat de Kerk nu volledige transparantie nastreeft en alles in het werk stelt om de schuldigen te ontmaskeren en uit te leveren aan het gerecht, uiteraard na zelf eerst de overtreders al hun kerkelijke titels te ontnemen en hen uit te bannen. Op het internet zijn verhalen te lezen over een samenzwering van homoseksuele geestelijken die geheime zwarte missen in het Vaticaan zelf organiseren waarbij ze de Duivel aanroepen en vereren, met als doel het einde van de Kerk te bespoedigen. Als dergelijk homoseksueel genootschap werkelijk bestaat dan dient het Vaticaan daar een minitieus intern onderzoek naar te doen en de resultaten wereldkundig te maken.

Intussen hebben de aanhoudende schandalen tot gevolg dat teleurgestelde gelovigen de Kerk de rug toekeren. Met deze onbesuisde beslissing komen zij juist tegemoet aan de duivelse wens van de veroorzakers van de schandalen: de Kerk onderuit halen zodat uiteindelijk niemand nog naar haar zal luisteren als zij misstappen als homoseksualiteit en pedofilie aan de kaak wil stellen. Een wereld met een Kerk in crisis is nog altijd beter af dan een wereld zonder Kerk want dan vieren misdaad en zondigheid hoogtij zonder nog een hemelse straf te hoeven vrezen. Gelovigen die op dit kritieke moment afhaken zijn in feite geen haar beter dan de criminele priesters waarvan sprake die slechts veinsden priester te zijn en geven daarmee te kennen dat zij, op hun beurt, slechts veinsden gelovigen te zijn. De religieuze overtreders hebben de Kerk in diskrediet gebracht en het is juist de taak van de gelovigen om dit onrecht te wreken door eendrachtig de rangen te sluiten en de dodelijke kogels te laten afketsen. De rangen sluiten betekent ook: er nog beter over waken dat dergelijke kwaadwilligen niet meer in staat zijn om in de Kerk een functie op te nemen, laat staan haar verder te zetten als ze die al hadden. De noodzaak aan een 'grote zuivering' dringt zich op en wie is beter geplaatst dan Benedictus XVI om leiding te geven aan deze operatie? Hij heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van de Congregatie van de Geloofsleer, die nauwlettend moet toezien op de naleving van godsvruchtig gedrag, en kent dus het klappen van de zweep. Rechtlijnig als hij is laat hij geen ruimte voor vluchtwegen of doofpotoperaties. Vrijwel onmiddelijk liet hij na het uitbreken van de crisis op de website van de Vaticaanse voorlichtingsdienst de richtlijnen bekendmaken voor de omgang met meldingen van kindermisbruik. Die moeten onverwijld worden aangegeven zodat zij kunnen worden uitgespit en de daders bestraft. Dat hij de slachtoffers in de kou laat staan en geen oren heeft naar hun grieven en verzuchtingen berust ook op laster van de vijanden van de Kerk, die elk vals gerucht aangrijpen om haar in een slecht daglicht te plaatsen. Tijdens een ontmoeting met enkele van hen op zijn reis naar Malta, in april van dit jaar, luisterde hij aandachtig naar hun wedervaren en was hij tot tranen toe geroerd. Een niet-katholieke deelnemer was zo onder de indruk van de emotionele betrokkenheid van de Kerkleider dat hij zich terstond liet bekeren tot het Katholieke geloof, een gebeurtenis die alleen melding kreeg in de Maltese pers maar door het gros van de vooringenomen Europese pers ternauwernood werd opgepikt.

De hoop van de talloze vijanden van de Kerk, die menen dat de reeks schandalen haar einde zal inluiden, zal dan ook zondermeer de bodem worden ingeslagen. De Kerk is nog maar net begonnen een antwoord voor te bereiden op deze aanvallen en het antwoord zal er in bestaan dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de Kerk die -gastvrij en goedgelovig zoals zij steeds is geweest- demonische lieden in haar midden had opgenomen wiens ware aard lange tijd voor haar verborgen bleef, en de daders zelf die met de beproefde techniek van 'het Trojaanse Paard' zichzelf als indringers een instituut binnenloodsten met geen ander doel voor ogen dan het finaal ten gronde te richten. Net zoals leden van een misdaadsyndicaat met opzet agent worden en zo politiekorpsen binnendringen met als oogmerk om van daaruit hand- en spandiensten te verlenen aan hun criminele netwerk, hebben in het verleden vele homoseksuelen besloten om priester te worden om zo, op termijn, de Kerk van binnenuit te beschadigen. Paus Benedictus XVI is er niet de man naar om zich zomaar gewonnen te geven en de vijand de roes van de overwinnig te bezorgen. Wat met deze zaken is  aangetoond is dat de eeuwige strijd tussen goed en kwaad tegenwoordig op het scherpst van de snee wordt gevoerd en dat het nu van kapitaal belang is om partij te kiezen. Het bezielende leiderschap van Benedictus XVI en zijn doortastende optreden zal er juist toe leiden dat de Kerk inplaats van met een leegloop, spoedig zal te maken krijgen met een revival van ongekende omvang. Eens alle schandaal verwekkende zondaars de deur zal worden gewezen en de grote schoonmaak is ingezet zal dit voor de zuiveren van geest en hart juist een signaal en een garantie zijn dat er in de Kerk enkel plaats is voor hen en zal dit een nieuw wervend effect teweegbrengen. Velen verwijten deze Paus dat hij in zijn eerste lustrum weinig of geen hervormingen heeft weten door te drukken. Dat de huidige crisis een keerpunt zal markeren is evenwel goed te voorspellen. De eerste vijf jaren na zijn aanstelling heeft deze Paus kunnen benutten om zich zijn positie eigen te maken, nu hij onverwacht met deze diepgaande crisis wordt geconfronteerd, zal hij de volgende vijf jaren succesvol kunnen besteden aan het bestrijden ervan.

Hoe krachtdadig dat bestrijden er zal uitzien heeft de Paus al bewezen met de keuze van zijn Kardinalen. Zijn beslissing bijvoorbeeld om Kardinaal Leonard, die rechtlijnig in de leer en oerconservatief heet te zijn, aan te duiden als opvolger van Aartsbisschop Danneels -die tot de progressieve school behoorde- werd in vele kringen duchtig en luidop bekritiseerd. Maar nu uitgerekend de langst zittende Belgische Bisschop, de genaamde Vangheluwe, het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk onderzoek naar pedofilie, blijkt hoezeer de omstreden keuze van de Paus mag worden gewaardeerd en toegejuichd. Mgr.Leonard is immers een ijzersterk communicator en heeft, hoewel aanvankelijk met achterdocht bejegend, voorgoed de twijfelende en verwarde gelovigen voor zich gewonnen, na herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen de feiten te hebben afgekeurd, en nadrukkelijk naar alle eventuele slachtoffers de oproep te hebben gelanceerd om zich te melden met de belofte dat zij gehoord zullen worden. En was het niet Mgr.Leonard die ons al lang van tevoren waarschuwde voor de gevaren der homosekualiteit? Deze 'gevaren' werden lange tijd afgedaan als 'fantasie' en 'overdreven' geacht maar nu steeds meer homoseksuelen naar voren treden om schoorvoetend te bekennen dat zij jarenlang het priesterkleed misbruikten als camouflage om zoveel mogelijk ongehinderd kinderen te kunnen onteren op de meest afschuwelijke wijze, lijkt de realiteit alle fictie te hebben ingehaald.

De vraag is niet of er een verband is tussen homoseksualiteit en pedofilie, zoals Kardinaal Bertone opperde, maar wanneer dat officieel zal worden aangetoond aan de hand van rapporten met cijfermateriaal. Het Vaticaan moet snel werk maken van deze bevindingen wil zij niet aan geloofwaardigheid inboeten. Zij kan zich niet veroorloven deze onderzoeken te spreiden over verschillende jaren. De huidige generaties gelovigen, opgegroeid in het videoclip tijdperk, vereisen snelheid en verlangen dus ook in deze kwestie snelle antwoorden zodat zij niet met al hun vragen blijven zitten. Elk oponthoud zal nadelig zijn voor de Kerk zelf. Zij moet het aandurven haar handen in onschuld te wassen en de ware schuldigen aan te duiden en te laten berechten wil zij niet worden meegesleurd in hun ondergang.

(1) Noot: De Vaticaanse richtlijnen voor de omgang met gevallen van kindermisbruik binnen de Kerk zijn hier te raadplegen:

http://visnews-en.blogspot.com/2010/04/cdf-guidelines-on-...

P.S.: op de dag waarop ik deze brief voltoide bracht de media het nieuws naar buiten over een Waregemse hulppriester die eerder veroordeeld werd voor het misbruiken van een 17 jarige jongen en nu ontslagen werd nadat bleek dat hij op Netlog een internetrelatie had aangeknoopt met een 13 jarige knaap. Opnieuw levert dit ons het bewijs dat het probleem van het kindermisbruik binnen de Kerk eerder een homoseksueel probleem is dan een Vaticaans probleem.

18:24 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-03-10

KORTE BERICHTEN: MAART 2010

Vier voormalige Belgische politieke zwaargewichten, te weten de ex-premiers Verhofstadt en Dehaene, en voorts ex-ministers Willy Claes en Louis Michel, hebben gezamelijk een oproep gelanceerd om ons (het Westen, Amerika en Europa) te ontdoen van alle kernwapens die een atoomoorlog kunnen ontketenen. Minister van Staat Mark Eyskens merkte -te gast bij "Phara" op de zender Canvas- terecht op dat een eenzijdige, niet onderhandelde ontwapening bijzonder naief is op een moment waarop de gevaren in de wereld steeds toenemen, met schurkenstaten zoals Iran die een eigen arsenaal aan het opbouwen zijn. 'Op z'n minst dienen wij onze eigen voorraad te behouden als afschrikking' vond Eyskens, 'zonder daarbij de intentie te willen geven deze ook daadwerkelijk te gaan inzetten.' Toen ikzelf voor het eerst van de oproep hoorde tuimelde ik bijna van mijn stoel van verontwaardiging. Dat dergelijke ex top-politici dergelijke oproep lanceren levert het bewijs dat ons land decennia lang werd bestuurd door randdebielen die het niet waard waren (en zijn) om ons volk te vertegenwoordigen. Het eenzijdig opdoeken van alle kernwapens is hetzelfde als op eigen termijn je eigen graf delven. Toegegeven, kernwapens vormen een gevaar op zich, maar ze niet bezitten in de huidige machtsverhoudingen lijkt mij nog veel gevaarlijker te zijn. En dat 1 van deze vredesapostelen, namelijk Willy Claes, ooit zelfs secretaris-generaal van het NAVO bondgenootschap is geweest slaat werkelijk alles! Uitgerekend hij zou beter moeten weten! Seniel worden lijkt mij niet erg een prettige bedoening, en je eigen ziektebeeld op de koop toe prijsgeven op televisie voor een miljoenenpubliek nog minder....

                              *****

PROTEST wenst de Nederlandse anti-islam partij PVV van Geert Wilders van harte te feliciteren met haar riante overwinning bij de recente gemeenteraadsverkiezingen aldaar. Weliswaar kwam onze zusterpartij slechts op in twee gemeenten, Den Haag en Almere, doch zij behaalde daar overweldigende resultaten (grootste partij in Almere, tweede grootste in Den Haag, en dit twee keer vanuit het niets) hetgeen een goede indicatie geeft van wat er staat te gebeuren op 9 Juni aanstaande, als de PVV zal deelnemen aan de parlementsverkiezingen. Het laat zich raden dat de uitslag navenant zal zijn waardoor de PVV onvermijdelijk zal worden betrokken bij de regeringsvorming zodat de kans dat Wilders premier wordt en dus de opvolger van Balkenende niet geheel valt uit te sluiten! Duimen maar op de goede afloop!

                                  *****

Tal van Belgen reageerden geschokt van verontwaardiging op het nieuws dat een flink pak illegale asielzoekers in ons land op bevel van de rechter per pag en per persoon een dwangsom-vergoeding van VIJFHONDERD EURO mogen opeisen, per dag dat de overheid er niet in slaagt hen te huisvesten! Een koppel asielzoekers met twee kinderen kan op die manier het recht krijgen om (zonder 1 vinger te hoeven uitsteken of zich zelfs maar de moeite te getroosten onze taal te leren) zomaar eventjes TWEEDUIZEND EURO per dag ofwel dus ZESTIGDUIZEND EURO per maand binnen te rijven, op legale wijze (als ILLEGAAL welteverstaan). Dit terwijl sommige alleenstaande ouders van eigen bodem met een gehandicapt kind ten laste moeten rondkomen met minder dan DUIZEND Euro PER MAAND. Wraakroepend! Als het aan mij lag dan werd illegaliteit meteen gelijkgesteld aan criminaliteit (wat toch de evidentie zelve is: zich op onrechtmatige wijze de toegang forceren tot een land zou hetzelfde moeten zijn als inbreken in een huis) en werden de overtreders dadelijk terug gestuurd naar hun landen van herkomst. De huidige generatie politici aan het bewind schijnt echter dik tevreden te zijn met deze situatie waarbij de illigale immigranten rijkelijk worden beloond inplaats van bestraft!

                                *****

In Antwerpen is het scholentekort zo nijpend dat wel 2500 kinderen gewoonweg geen plaats vinden en dus niet kunnen beginnen leren. In andere grote steden zoals Brussel en Gent zouden gelijkaardige situaties heersen. Volgens de media geeft men bij de selectie voorrang aan kinderen die onze taal niet machtig zijn (lees: allochtonen) omdat die op die manier een leerachterstand hebben. Goed voor de integratie zou men kunnen oordelen, ware het niet dat deze allochtone kinderen dus met voorrang van ons gratis kwalitatief hoogstaande onderwijs kunnen profiteren, terwijl er duizenden van onze eigen kinderen in de kou blijven staan (en dus alsnog een leerachterstand oplopen, en dus worden benadeeld ten opzichte van de allochtone leerlingen die er intussen slimmer op worden).

                                *****

Het nieuws dat een onschuldige automobiliste en moeder van drie kinderen voor een verkeerslicht in Ukkel werd doodgeschoten door twee jonge Marrokaanse juwelenrovers die er met haar auto vandoor wilden gaan haalde alle voorpagina's. Uit een verlsg van 'Het Nieuwsblad' onthoud ik dat de twee schurken tijdens en na hun arrestatie geen greintje spijt of berouw betoonden en zich zelfs stoer bleven gedragen, 'als onaantastbare koningen'. Misdaadkoningen allicht. Inmiddels beweert degene die de trekker overhaalde dat het schot vanzelf afging, "per ongeluk" (wat natuurlijk geen steek houdt aangezien hij twee keer op de vrouw heeft geschoten, eenmaal in de schouder en een tweede keer raak door het hoofd. Als je haar een eerste keer per ongeluk in de schouder schiet dan vereist de logica dat je je wapen laat vallen of hard wegloopt maar niet dat je een tweede keer vuurt...) En de vader van de schutter doet in de krant ook een duit in het zakje: Volgens hem is zijn zoon 'een brave, gevoelige jongen die niemand kwaad zou doen'. Het weze tevens opgemerkt dat hun daden niet konden zijn ingegeven door financiele wanhoop vermits beiden een job hadden met een vast maandinkomen, en er dus pure roofzucht in het spel is. Toppunt van al is dat 1 van hen aan de slag was als VEILIGHEIDSAGENT voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB...

                                  *****

 

20:49 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-10

Protest heeft nu ook "eigen" Aartsbisschop!

Protest, en meer bepaald haar leider -uw dienaar en ondergetekende- heeft steeds in de frontlinie gestaan op het gebied van het bekritiseren van het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht. Ook heb ik er steeds op gehamerd dat de promiscue levenswijze van de overgrote meerderheid van de holebi-gemeenschap grote gevaren oplevert voor onze volksgezondheid. Recent onderzoek, gepubliceerd in alle kranten, bracht aan het licht dat ik ook daarin overschot van gelijk had: Aangetoond werd dat holebi's talloze keren meer besmettelijke geslachtsziekten overdragen dan hetero's...

Omdat ik deze waarheden onophoudelijk luid verkondigde dreigde ik op een gegeven moment in het verleden zelfs juridisch vervolgd te worden, voor het zogenaamde "discrimineren en beledigen van minderheidsgroepen". Hiermee zat ik in hetzelfde schuitje van de (betreurde) Kardinaal Joos alsook van Bisschop Andre-Mutien Leonard van Namen die ook kritisch hun stem verhieven tegen deze fenomenen die ten allen tijde (maar nu meer dan ooit, gezien de heersende decadentie) fel dienen te worden bestreden.

Laat het nu net deze laatste zijn die zopas door Paus Benedictus XVI is benoemd tot opvolger van Kardinaal Danneels als hoofd van de Belgische Kergemeenschap! (Overigens voer ik hier op deze blog al jarenlang campagne voor hem, merk op de link naar zijn eigen webstek in de linkerkolom onder de titel 'Het bezoeken waard').

Drie jaar geleden verklaarde hij nog in een interview, ik citeer: "Homosexualiteit is een niet goed ontwikkelde vorm van menselijke sexualiteit en is niet logisch. Holebi's kennen een probleem in hun normale psychologische ontwikkeling en dat maakt hen abnormaal." Dat de topfavoriet van Protest om Danneels op te volgen nu ook daadwerkelijk is benoemd is dan ook zoete wraak voor ons, wiens "marginale visies" (volgens sommigen) werden weggelachen. De brave man is nog nieteens goed en wel in functie of wordt nu al openlijk langs alle kanten in de media onder vuur genomen. Politicus Pol Vandendriesche (notabene van CD&V !) kwam in het journaal van VTM opgedraafd om te suggereren dat wellicht onze vorst, Koning Albert II, de Paus zelf tijdens een audientie zou geadviseerd hebben om toch zeker te kiezen voor Mgr.Leonard, overigens een goede vriend van de Paus zelf. "Dat was dan een dom advies van onze Vorst" sneerde Vandendriessche. Wat bezielt deze man om nog langer deel uit te maken van de "christelijke" CD&V, of is deze partij echt zo hopeloos op drift geraakt dat ze de Kerk liever als vijand heeft dan als vriend? Voor wanneer dan is de naamsverandering en zal zij de Christelijke 'C' genadloos schrappen uit haar logo?

De kiezers evenwel hoeven niet te wanhopen, die zullen immers met open armen worden ontvangen door Vlaams Belang en Protest (of moet ik zeggen Protest en Vlaams Belang?), die niet afwijken van hun principes dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving en strenger in de leer zijn dan de CD&V zelf die alleen maar voorwendt "christelijk" te zijn maar dat in wezen allang niet meer is, globaal bekeken.

Kristische stemmen her en der vrezen dat Leonard onze Kerk nog minder populair zal maken doch juist het tegendeel zal waar zijn! Naar verluidt zijn de kerkdiensten in Namen, dankzij zijn charisma en het enthousiasme dat hij aan de dag legt, druk bezocht, terwijl we van Danneels gerust kunnen zeggen dat hij de Kerk heeft laten leeglopen. Op de blog 'Osservatore Vaticano' werd Danneels dan ook toepasselijk de 'grafdelver' van de Belgische Kerk genoemd. Persoonlijk herinner ik mij een uitspraak van deze schertsfiguur, geuit in een aflevering van 'De Laatste Show', die mij al die tijd is bijgebleven: 'Of God bestaat? Dat weet ik niet, ik heb Hem alleszins zelf nog niet gezien!' Pardon? Een leider van de Kerk die twijfelt aan het bestaan van God, door Wiens toedracht zijn eigen functie in het leven werd geroepen? Die uitspraak toen vond ik ronduit hallucinant. Maar Danneels zit nooit verlegen om krasse uitspraken. Op een recente vraag van een journalist: "Waarmee hij zich zich gaat bezighouden eenmaal met pensioen?" antwoordde hij: "Ik ga nu eindelijk eens tijd hebben om de Bijbel te lezen!..." En volgens de tekst van zijn afscheidsinterview in de 'Humo' van deze week zou hij ook reeds hebben gezegd: 'Als er na de dood niets meer is, zou ik alles wel heel triest vinden, ook mijn eigen verblijf hier op aarde!' Dat een Kardinaal zoiets uberhaupt naar voren durft te brengen is ongehoord! Dat men met dergelijke nihilistische uitspraken, die mijlenver van de Goede Boodschap verwijderd staan, de kerken eerder laat leeglopen dan vollopen is dan ook de evidentie zelve.

Protest is dan ook zeer ingenomen met de aanstelling van Mgr.Leonard (die trouwens perfect tweetalig is en Belgicist) als nieuwe Aartsbisschop van dit land, in de eerste plaats omdat hij in alles (aanpak en visie) een tegenpool is van Danneels en ook en vooral omdat hij onze eigen standpunten inzake etische kwesties gaat vertolken voor een groot publiek en dus glansrijke vooruitzichten schept voor onze politieke toekomst en voortbestaan... Met dank aan Rome en de huidige Paus!

 

mgr_leonard%20pic

03:26 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-10

Baas van 'De Standaard' keldert imago van eigen krant

Met verbijstering heb ik de afgelopen dagen zitten kijken naar de deelname van krantenbaas Peter Vandermeersch aan de veelbesproken televisie-quiz 'De Slimste Mens'. Jaren geleden zou hij reeds een keertje aan dit spel hebben meegedaan en toen meteen in zijn eerste aflevering het onderspit hebben gedolven; deze keer weet hij het met heel veel geluk langer uit te houden, zij het steeds met de hakken over de sloot. Jammer genoeg heb ik de meeste van deze uitzendingen gemist wegens tijdgebrek doch ik heb het genoegen mogen smaken hem al twee keer te zien puffen en zweten onder de vragen die Erik van Looy op hem afvuurt. Het schrijnende gebrek aan kennis dat hij daar etaleerde deed mij haast van mijn stoel tuimelen!

Op de vraag bijvoorbeeld welke vijf Amerikaanse presidenten de Fillipijnse ex-presidentsvrouw Imelda Marcos persoonlijk heeft gekend braakte hij een ontelbaar aantal namen uit van presidenten die in Amerika de plak zwaaiden ofwel VOOR ofwel NA de regeerperiode van mevrouw Marcos haar man terwijl Vandermeersch de voor dat tijdperk voor de hand liggende namen van Johnson en Nixon niet scheen te kennen. Bijzonder pijnlijk voor iemand die geschiedenis heeft gestudeerd aan de universiteit van Gent en politieke wetenschappen aan de universiteit van Harvard (USA !)

Helemaal te gek werd het toen hij van de quizmaster een filmpje kreeg voorgeschoteld van een Belgische historische gebeurtenis van formaat en hem gevraagd werd in een paar trefwoorden te beschrijven wat hij te zien kreeg, namelijk de vrijlating van voormalig C.C.C. leider Pierre Carette uit de gevangenis, nadat die ons land gedurende vele jaren in de ban had gehouden met een golf van terroristische aanslagen. Carette kwam heel herkenbaar in beeld, alsook zijn bevriende militanten die tijdens zijn vrijlating driftig zwaaiden met communistische vlaggen, doch Vandermeersch gokte "gaat dit over de P.K.K. misschien?" en moest het antwoord schuldig blijven, zijn beurt overlatend aan een middelmatig acteur, die (hoewel maar half zo oud als de hoofdredacteur van De Standaard) meteen de juiste antwoorden opsomde...

Is dit het waard om een stukje over te schrijven zal u zich afvragen? En dan antwoord ik: Beslist! Peter Vandermeersch is immers een van de hoofdrolspelers van de zogenaamde 'Vierde Macht' in dit land, staat aan het roer van de invloedrijke krant 'De Standaard' en is derhalve bij machte politieke loopbanen te maken en te kraken... Dat dergelijk persoon onwetend is van enkele van de belangrijkste episodes uit onze geschiedenis, de Amerikaanse -laat staan de Belgische geschiedenis- tart dan ook alle verbeelding. Afgaande op Vandermeersch belabberde antwoorden heeft hij het intellectuele niveau van een reporter van 'Joepie' (en nieteens van 'Dag Allemaal': die kennen meer mensen) doch ZEKER NIET van een baas van een kwaliteitskrant. De vraag die zich opdringt is dan ook: Heeft dit heerschap zijn hoge positie bereikt op eigen kracht of louter dankzij vriendjespolitiek en ellebogenwerk? Het antwoord laat zich raden (en de vraag is geen quizvraag, sorry meneer Vandermeersch, dat zou iets te simpel zijn, ook voor u!) Dat dit ontluisterende optreden de elitaire krant een pak lezers zal kosten en afbreuk doet aan haar imago is voor mij boven alle twijfel verheven!

vandermeersch_peter1_cm300

04:26 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-12-09

GEZOCHT TEGEN GROTE BELONING: ONTSNAPTE GEVANGENE!

De leider van Protest looft een beloning uit van 500 euro cash voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de voortvluchtige crimineel HASSAN BOUAININE (zie foto), van Marokkaanse origine, die op zondag 27 December omstreeks 16u45 ontsnapte uit de gevangenis van Namen. Persoonbeschrijving: De man in kwestie is 25 jaar oud, mager en 1 meter 80 lang. Hij heeft kort zwart haar en donkere ogen. Hij droeg een witte trainingsvest boven een donkerblauwe trainingsbroek en baskets. Hij droeg verder een zwart-witte Arafat sjaal. Hij spreekt Arabisch en Frans.

Heeft u een bruikbaar spoor naar de ontsnapte gedetineerde of weet u waar hij zich verschuilt mail dan uw informatie naar mijn email-adres olivierbronselaer@live.nl Ondergetekende maakt uw inlichtingen onmiddellijk over aan de politie. Discretie is volledig gewaarborgd! Uitsluitend de politie en niemand anders zal op de hoogte worden gebracht van uw tip. Indien uw tip aantoonbaar leidt tot de aanhouding van de man, wacht u een beloning van 500 Euro (Vijfhonderd Euro) in contanten. Omdat: Protest belang hecht aan de veiligheid van alle burgers in dit land!

Wij wensen U, onze lezers en alle voortvluchtige criminelen een boeiend 2010 toe...!

Foto van de op te sporen persoon:

271209_EVADES_BOUAININE

01:27 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-09

Onze Kerst en Nieuwjaarsboodschap!

Wij van Protest danken onze lezers, supporters, kiezers, sympathisanten en militanten voor de steun die wij ook het voorbije jaar mochten ontvangen en wensen u allen een Zalige Kerst alsook een voorspoedig Nieuwjaar 2010!

Een voorspoedig Nieuwjaar op persoonlijk vlak welteverstaan want globaal bezien verwachten wij dat het het komende jaar verder bergafwaarts zal gaan met de wereld, opnieuw dankzij de islam-jihadi's die niet zullen rusten vooraleer zij denken de wereldheerschappij te hebben bereikt en ons allen (christenen, joden en ongelovigen) tot tweederangsburgers (of slaven, zoniet dodelijke slachtoffers) van een Sharia-maatschappij te hebben gemaakt.

Voor wie meent dat het bestaan van politieke bewegingen als daar zijn Protest, Partij voor de Vrijheid (Groep Wilders), Vlaams Belang, British National Party, Lega Nord... overbodig is: Als het van de islam-regelgevers afhangt is het ons binnen hooguit enkele decennia verboden om nog Kerstmis te vieren...

Ter illustratie geven wij hieronder een Engelse krantenkop weer die de oproep titelt van een Islamitische geestelijke dat "het kwaadaardige verschijnsel Kerstmis dient te worden verboden".

Het zijn maar woorden, zullen sommigen onder u kritisch denken... Nochtans doen terroristen verwoede pogingen om ook dit jaar op Kerstmis voor de Westerse wereld de feeststemming te bederven met het organiseren van nieuwe aanslagen... Op het moment waarop wij dit naar buiten brengen, in de overgang van Kerstdag naar Tweede Kerstdag, bereikt ons vanuit Amerika het nieuws dat een passagier op een vlucht van Amsterdam naar Detroit (waarop bijna 300 passagiers zaten) met behulp van een vuurwerklading het vliegtuig heeft proberen opblazen in opdracht van Al Qaeda. Gelukkig heeft men de dader op het nippertje kunnen beletten zijn duivelse misdaad succesvol ten uitvoer te brengen...

Wij hebben ook een Kerst en Nieuwjaarsboodschap voor de wereld, u kan ze hier vernemen:

http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/fugitives.htm

Ban%20Evil%20Christmas

01:00 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-06-09

Verkiezingen 2009: Forse winst voor (extreem-)rechts...

Ja, u leest het goed: Algemeen beschouwd hebben, doorheen Europa, rechts en extreem-rechts de verkiezingen gewonnen. De linkse en extreem-linkse partijen bleven achter met een kater. In Frankrijk won Sarkozy, in Italie een overwoestbare Berlusconi, in het Verenigd Koninkrijk slaagt de "British National Party" (afgekort BNP) er voor het eerst sinds haar bestaan in om 2 zetels voor het Europees parlement binnen te rijven. Enkele leden van deze partij hadden vroeger de kwalijke reputatie antisemieten te zijn maar tegenover de hedendaagse pers schijnen zij dit imago van zich te willen afschudden. Allicht hebben ook zij begrepen dat het belachelijk is om het politieke testament van Hitler (waarin deze schreef dat "de jood" de eeuwige vijand dient te blijven) serieus te nemen in deze woelige tijden waarin het islamisme als vervaarlijke tegenstander oprijst, een tegenstander die voor niets of niemand terugdeinst en ons allemaal in de tang wil nemen. In Nederland slaagde Geert Wilders, leider van de "Partij voor de Vrijheid" (de vrijheid die wij kennen zolang de sharia niet wordt ingevoerd en wij allemaal zullen worden verplicht ons  aan Allah te onderwerpen), er in deze boodschap aan de man te brengen. Het leverde hem een eclatante verkiezingsoverwinning op die iedereen het nakijken gaf, met zo'n 800.000 stemmen, goed voor 4 zetels in het Europees parlement. De Nederlanders stemden 3 dagen eerder dan de Belgen, en de kandidaten van het Vlaams Belang hadden dan ook gehoopt dat het succes van Wilders positief zou afstralen op hun eigen resultaat. Helaas, het mocht niet zijn...

Anders dan in de rest van Europa konden noch Vlaams Belang in Vlaanderen, noch Front National in Wallonie, het heersende anti-islam klimaat verzilveren. We horen op de achtergrond de illegalen en sharia-vrienden al jubelen in de veronderstelling dat extreem-rechts is verslagen, maar niets is minder waar. (Extreem-)rechts in Europa staat sterker dan ooit tevoren! Waarom het VB dan faalde, daar waar Europese medestrijders glansrijk in slaagden? Het antwoord is van een ontroerende eenvoud: Ons landje kent een politiek microklimaat. Twee jaar van tevoren al hadden de media bepaald dat het communotaire hangijzer -en niets anders- de inzet van deze verkiezingen zou zijn. Figuren als Yves Leterme, Bart Dewever en "wonderdokter" Kris Peeters werden overbelicht, de media lieten hun concurrenten op uiterst rechts maar wat graag in hun schaduw vertoeven. Maar spoedig zal het kiespubliek er achter komen dat Peeters helemaal geen wonderdokter is maar een al even grote kwakzalver als Yves Leterme die opnieuw de beloftes naar zijn kiezers toe niet zal kunnen waarmaken. Een mooiprater, om het zo maar te zeggen. Belgie is immers gedoemd om Belgie te blijven, daar ben ik zeker van. En de splitsing van dit land is niet mijn bekommernis of iets dat mij zorgen baart, in tegenstelling tot de islamisering die hand over hand toeneemt in een schrikbarend tempo: Zo is men thans in Hoboken (Antwerpen) begonnen met de bouw van een supermoskee die de grootste van ons land dreigt te worden. Een Turkse kandidaat van CD&V voerde campagne met flyers waarvan de tekst eentalig opgesteld was, in het Turks... En in Antwerpen moest de politie optreden toen in een verkiezingslokaal een islamitische bijzitter volksgenoten advies verstrekte in het Arabisch... Niets om je druk over te maken, zal de gemiddelde Vlaamse kiezer gedacht hebben, want de Belgische media hadden dag in dag uit, jaar in jaar uit gefocust op communotaire twisten tussen Vlamingen en Walen en de gemiddelde kiezer daardoor blind gemaakt voor het echte probleem: dat van de islamisering, inderdaad! Want terwijl het probleem met de Walen een luxeprobleem is (weelde of minder weelde) is het probleem met de politieke islam veel fundamenteler en schadelijker (vrijheid of vrijheidsberoving).

Indien justitie de Belgisch-Marokkaanse terrorist Belliraj niet tijdig zou hebben gevat en hij er in zou zijn geslaagd om hier een grote bloedige aanslag met dodelijke afloop te plegen in naam van de islam, hoe zouden de verkiezingen dan zijn uitgepakt voor het Vlaams Belang? Of indien een week voor de stembusslag aan het licht kwam dat niet natuurgeweld met bliksem maar een aanslag van moslim-terroristen aan de basis lag van de crash van een Air France vliegtuig dat aan alle passagiers en bemanningsleden het leven kostte? Dan zou het VB de verkiezingen ongetwijfeld hebben gewonnen met groot overwicht. Nu verloor het 1/3 van haar kiezers en daarmee een flinke hap uit de financiering door de overheid. Desondanks zetten vele afzonderlijke kandidaten opnieuw uitstekende scores neer, zoals Filip Dewinter natuurlijk die 95.409 stemmen liet noteren, twee keer meer dan Antwerps burgemeester Patrick Janssens! Alom proberen analysten nu te bewijzen dat we de achteruitgang van het VB op zijn conto moeten schrijven omdat hij opnieuw te extreme taal zou hebben gesproken... hij zou dus moeten baan ruimen voor anderen, zo luidt het. Ikzelf durf dit echter te betwijfelen en zelfs te beweren dat het VB als geheel juist overeind is gebleven dankzij zijn voortrekkersrol en ontegensprekelijke kwaliteiten als debater.

Vroeger heb ik Dewinter verweten dat hij beter niet kon blijven proberen Dedecker aan boord van zijn slagschip te hijsen en ik blijf pal achter die opinie staan... Met Dedecker in de gelederen van het VB zou die partij allang in chaos zijn uiteengevallen. Daarnaast heeft Dewinter Dedecker ook veel groter gemaakt dan hij in werkelijkheid is door herhaaldelijk bij hem in de gunst trachten te komen en op samenwerking aan te sturen. Het ware beter geweest hem van meet af aan te negeren als een waardeloze rivaal, dan had hij het VB minder concurrentie kunnen aandoen en minder kiezers kunnen afsnoepen dan nu het geval is. Men had immers vooraf kunnen inzien dat het water tussen beide partijen te diep is om ooit van een vruchtbare samenwerking te kunnen spreken.

Ofschoon Dedecker bij deze verkiezingen een puik persoonlijk resultaat neerzette viel de score van zijn partij in het algemeen toch veeleer tegen. Hoe kan het ook anders? Een leider die zijn partij exclusief naar zichzelf vernoemt... wat een arrogantie! Stel u voor dat het VB "Lijst Dewinter" noemt of "Lijst Annemans"... Het spreekt voor zich dat de andere kandidaten dan onvolwassen overkomen en dus niet genoeg stemmen kunnen halen, zodus kan de winst nooit maximaal zijn. Kortom: Dedecker is een "blaffer" maar geen "bijter", een eendagsvlieg. Eens Dedecker er mee kapt om gezondheidsredenen of komt te overlijden dan zal LDD verdwijnen als een ondergaande komeet, net als Lijst Pim Fortuyn destijds. Het VB heeft deze verkiezingen niet verloren, ze is alleen stemmen kwijt aan een teveel aan modieuze partijtjes die in dezelfde electorale vijver vissen maar de tand des tijds niet kunnen doorstaan. Protest rekent zichzelf niet tot deze modieuze partijtjes.  Momenteel zijn wij nog uiterst klein en een luis in de pels van het VB maar spoedig, grofweg tussen 2010 en 2012, met de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda, zullen wij ons opwerken en er in slagen extreem-rechts in dit land weer op de kaart te zetten! Wij maken onze borst al nat en zullen rond de periode ook een opvallende naamsverandering aankondigen die onze ambities voluit zal onderstrepen. Protest is immers een te algemeen gebruikt woord terwijl onze nieuwe naam zal luiden als een klok! Ook bereiden wij (geweldloze maar daarom niet minder gedurfde) acties voor die even goed uit de koker van het VB zouden kunnen komen en die zonder de minste twijfel wereldwijde weerklank zullen vinden, tot en met Foxnews en CNN. Doch het is niet onze bedoeling om het VB de loef af te steken, integendeel, het behoort tot ons streven dat de PVV van Wilders, het VB en Protest elkaar versterken, daar waar het de strijd tegen de islamisering aangaat.

Vandaar dat wij ook niet te beroerd zijn om het VB enkele rake inzichten en adviezen te verstrekken, opdat het weer zou kunnen groeien. Als Filip Dewinter iets te verwijten valt dan is het dat hij steeds het laken teveel naar zich toetrekt. Hij is onmisbaar als de pit-bull en het uithangbord van de partij maar hij moet ook mensen naast zich dulden die een meer gematigder discours kunnen voeren (ik denk hierbij aan een vrouw) zodat er een wisselwerking ontstaat en er een extra kiezerspubliek kan worden aangetrokken. In het verleden hekelde hij ook steeds de gewoonte van politici van andere partijen om deel te nemen aan amusementsprogramma's op Tv, de politici zouden zich daarmee belachelijk maken volgens hem. Dat klopt slechts ten dele, als bijvoorbeeld een zeer domme politicus zou deelnemen aan een quiz als "De slimste mens" dan maakt hij zich inderdaad onsterfelijk belachelijk; doch als een partij er in slaagt een tamelijk intelligent iemand af te vaardigen die ook nog eens het publiek kan charmeren door een menselijk gelaat te tonen dan kan dergelijk optreden een veelvoud aan extra stemmen opleveren. Bart Dewever heeft dit aangetoond met zijn deelname aan "De slimste mens"; het is dan ook potsierlijk dat Dewinter dit snerend opmerkte in een Tv-debat vlak na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten. Waarom weigert de VB-top om haar ivoren toren te verlaten en zich ook op die manier onder de mensen te begeven? Ik kan me voorstellen dat een groot deel van het volk gruwt van politieke Tv-programma's doch er wel toe kan verleid worden op een politicus te stemmen als ze hem hebben leren kennen in dergelijk lichtvoetig amusementsprogramma. In "De slimste mens" wist Dewever trouwens handig zijn politieke doelen kenbaar te maken door er voortdurend tospelingen op te maken... Ook een manier om stemmen te ronselen zou ik zeggen, en achteraf gebleken ook een zeer succesvolle. Waarom zou het VB, anders dan de politieke tegenstrevers, geen gebruik maken van alle mogelijkheden die zich aandienen om in beeld te komen? Of worden zij daartoe nooit uitgenodigd misschien?

Maar wat het VB echt nodig heeft om opnieuw te kunnen scoren is een nieuw ophefmakend verhaal, een onthulling of scoop met betrekking tot het gevaar van de islamisering. Iets waarmee het wereldwijd de aandacht op zich kan vestigen. Dewinter heeft het geprobeerd met een boek maar boeken volstaan de dag van vandaag in dit computertijdperk niet meer om lang de aandacht vast te houden. Wilders bediende zich van de filmtechniek en kwam naar buiten met "Fitna". Waarom kan het VB niet alle knappe koppen bij elkaar steken om een "Fitna II" te maken bijvoorbeeld? Wilders heeft heus geen patent op die succesformule... Ander idee: Zend er een aantal militanten op uit als moslim-bekeerlingen en laat hen infiltreren in extreme moslim-kringen waar men wellicht constant aan het broeden is op het plannen van nieuwe aanslagen. Zomaar wat ideetjes voor de vuist weg vanwege Protest, thans nog een verwaarloosbaar partijtje dat de komende jaren echter hoge ogen zal gooien in haar moedige strijd tegen de islamisering en daarbij het VB dreigt voorbij te steken qua vernuft en aanpak...

Olivier Bronselaer (eigen berichtgeving)

immigration-open-your-eyes

bnp-islam-poster

voorbeelden van BNP stickers.

19:54 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-09

4 JUNI 2009: De dag waarop Wilders en Obama de degens kruisten

Gisteren 4 juni 2009 werden in buurland Nederland reeds Europese verkiezingen gehouden. De gedoodverfde winnaar Geert Wilders maakte de verwachtingen waar, en hoe! Zijn islam-kritische "Partij Voor de Vrijheid" (kortweg PVV geheten) die samen met ons de islamisering in Europa wil terugdringen en op de koop toe de koran wil verbieden (en niet te vergeten Turkije buiten Europa wil houden) behaalde niet minder dan 800.000 stemmen! Een duizelingwekkend resultaat, zeker als je in gedachten houdt dat deze partij voor het eerst aan Europese verkiezingen deelneemt. Omgerekend behaalt zij hiermee in 1 klap 4 zetels voor het Europese parlement. Pittig detail: In Rotterdam, de grote havenstad waar recent een Marokkaanse burgemeester werd benoemd, kreeg zij van alle partijen de meeste stemmen! Onze welgemeende felicitaties aan onze dappere broeders in zusters in de strijd!

Dit bemoedigende resultaat moet allicht als een koude douche aankomen bij president Barack Hussein Obama die -uitgerekend op dezelfde dag- in de universiteit van Cairo (Egypte) een historische toespraak hield van bijna 60 minuten. Tijdens deze speech reikte hij de islamwereld de hand en zwaaide hij alle moslims ter wereld (uitgezonderd de terroristen) alle lof toe, daarbij verwijzend naar zijn eigen islam-roots. Ondermeer dit onthielden wij van Protest uit zijn voordracht: "Dat de islam een religie is die de mensheid al veel goeds en veel wijsheid heeft bijgebracht, inclusief Nobelprijswinnaars (noot van deze blogger: welgeteld 5 moslim winnaars -inclusief terroristenleider Yasser Arafat- tegenover 155 joodse Nobelprijswinnaars, terwijl de joden slechts 0,002% van de wereldbevolking uitmaken!); "dat Amerika 7 miljoen moslims telt die een hoger inkomen hebben dan gemiddeld"; "dat Amerika niet in oorlog is met de islam en dat nooit zal zijn"; "dat er altijd wederzijds respect heeft bestaan tussen de USA en de islam-wereld", hetgeen hij staafde met het feit dat het eerste land dat ooit de onafhankelijkheid van de VS erkende Marokko was...

De president oogstte met zijn speech een warm applaus. De Paus, Benedictus XVI, die eerder al dezelfde toer was opgegaan met een gelijkaardig vriendschapsbezoek aan de regio, had voor hem het pad geeffend. Beide wereldleiders maken welbewust een knieval voor de (politieke) islam die niets minder dan wereldheerschappij nastreeft, in de naieve hoop met dergelijke slappe houding hun eigen wankele macht te consolideren. Nog even... en overal in het Westen wapperen Arabische vlaggen en zullen sharia-wetten van kracht worden. Waar is de tijd dat we nog konden rekenen op Bush Jr. om onze normen en waarden te verdedigen? Jarenlang werd Bush uitgekotst door een groot deel van ons eigen volk dat schoon genoeg had van zijn "cowboy mentaliteit", doch ik ben er zeker van dat wij allemaal -ook degenen onder ons die hem eerst verafschuwden- met heimwee naar hem zullen terugverlangen...

Gelukkig zijn er nog witte raven als Wilders (en ikzelf, sta mij toe om binnen enkele jaartjes uit zijn machtige schaduw tevoorschijn te treden!) die niet bereid zijn enige toegift te doen aan de wereldveroveraars -die ons willen knechten als onwaardige slaven en tweederangsburgers- en steeds bereid zullen zijn om met opgeheven hoofd en open vizier de strijd te blijven aangaan. De bittere teleurstelling die ik voelde bij het aanhoren van Obama's liefdesverklaring aan de islam werd gelukkig omgebogen tot nieuwe hoop nadat ik tijdens een live-uitzending van de Nederlandse (Europese) verkiezingen Wilders kon zien optreden als triomfator!

Omstreeks dezelfde tijd berichtten diverse Nederlandse media over een onderzoek dat uitwees dat niet minder dan 55% van alle Nederlandse Marokkanen ooit al eens met politie en justitie in aanraking waren gekomen als verdachten in een misdaad...

Het applaus dat Wilders intussen ontving van zijn achterban was even geestdriftig als het applaus dat Obama kreeg in Cairo, en... zeer opmerkelijk: tijdens het slotdebat met de andere politieke leiders na bekendmaking van de resultaten kreeg Wilders aan tafel openlijk felicitaties van alle politieke tegenstrevers, ook de meest linkse... Zo sportief zijn Nederlandse politici kennelijk wel... Benieuwd of de top van het Vlaams Belang komende zondag ook felicitaties zal mogen ontvangen vanwege SPA, Groen, CD&V, Open VLD en dies meer... Felicitaties of verwensingen... Alvast een van beide dunkt mij! Nog een slotbemerking: een reporter van het NOS journaal zei dat er weer als vanouds met potlood werd gestemd in Nederland nadat gebleken was dat "stemmen met computer te fraudegevoelig was". Kan ons land niet tot hetzelfde inzicht komen of wil het niet tot hetzelfde inzicht komen om bepaalde redenen waar wij slechts het raden naar hebben?

wilders31002onlinebildot7

12:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-09

STEMADVIES VERKIEZINGEN

Ondergetekende Olivier Bronselaer adviseert zijn volgelingen en sympathisanten met klem om bij de verkiezingen enkel op de partij Vlaams Belang te stemmen omdat deze partij (net als Protest, die om financiele en organisatorische redenen helaas enkel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kan deelnemen) zich profileert als enige verzetshaard tegen de instroom van illegalen, de islamisering en de sharia... Terwijl het Vlaams Belang bloklettert "DIT IS ONS LAND !" zou ik willen zeggen "DIT IS ONS CONTINENT!" (met betrekking op Europa). Ondergetekende zal een verkiezingsoverwinning voor het Vlaams Belang ook beschouwen als een zege voor zichzelf, ook al maakt Protest geen onderdeel uit van Vlaams Belang... Op naar een volgende monsterscore! ...

thumb_act_20090429onsland

 

01:29 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OLIFANTENLEED: De geboorte van Kai-Mook anders bekeken...

Zoals bij iedereen overviel ook mij het "heugelijke" nieuws: Voor het eerst was er in de Antwerpse zoo een olifantje geboren. "Heugelijke" nieuws? Diep treurig vind ik het, dat zulke mastodonten, die slechts tot volle wasdom kunnen komen in de wijde savannes van Afrika, hun leven lang in gevangenschap moeten slijten in de schaduw van een immens spoorwegstation. Hebt u daar al bij stilgestaan? Nee? Misschien was u ook in de weer met het zoeken naar een gepaste naam die met een "K" hoorde te beginnen? Deugdelijke Vlaamse namen als Katrien of Katleen werden te pover bevonden voor een eerste echt Vlaamse olifant, het moest bij voorkeur iets exotisch worden zoals we van het Antwerps stadsbestuur gewend zijn. En het werd Kai-Mook, Thais voor "parel", zoals een verzorger op de geboortedag fier opperde. Oeps... foutje, zoals een dag later al zou blijken... Khai-Mook, met een "h" achter de beginletter zou wel degelijk Thais zijn voor "parel" maar Kai-Mook zonder "h" evenwel betekende dan weer "kip", gewoon "kip"... Een nogal prozaische naam voor een eerste olifantje van Vlaamse bodem als u het mij vraagt...

Maar dat schoonheidsfoutje viel helaas niet meer te herstellen: De burgemeester was er "als de kippen bij" om de foutieve naam hoogstpersoonlijk in het bevolkingsregister in te schrijven (ik wist niet dat dit kon, als morgen mijn kat jongen werpt ga ik dadelijk bij Patrick Janssens langs om een "gelijke behandeling" te verkrijgen) en de levende reklame voor het T-shirt was in het illustere gezelschap van Vlaams Minister-President Kris Peeters die zich opwierp als "peter" van deze flinke boreling. Wist u trouwens dat u zelf ook al sedert jaren "peter" of "meter" kan worden van om het even welk dier in de zoo, mits het betalen van een jaarlijkse bijdrage, in grootte varierend volgens de grootte van het dier zelf? Doch in het geval van Kai-Mook maakte u geen schijn van kans, diens peterschap was exclusief weggelegd voor Kris Peeters, zo vlak voor de verkiezingen... Een hoogstaande gratis publiciteitsstunt die kan tellen, wanneer het voltallige mediakorps over je schouders meekijkt naar deze schattige boreling. Of het peterschap Peeters gratis werd aangeboden of... dat hij deze allicht dure bijdrage in het levensonderhoud van het jumbo-kleintje ophoest met gemeenschapsgeld is niet geweten... De geboorte van een olifant is voor een bekend politicus hoedanook een uitgelezen kans om zich te etaleren als publiekslieveling.

Dat vond Janssens ook, vandaar dat ze beide omnipresent waren op de persvoorstelling in de zoo. Rijkelijk laat eigenlijk, want al wekenlang stond er een live-camera op moeder-olifant in de kooi gericht, opdat iedereen de kans zou krijgen om getuige te zijn van het grote moment. Dat Janssens die gelegenheid niet te baat nam om daarbij dienst te doen als "vroedvrouw" (en zo nog extra publiciteit voor zichzelf in de wacht te slepen) wekt verwondering en is mijn inziens een gemiste kans. Maar er zijn nog tal van mogelijkheden te over. Waarom kunstenaar Wim Delvoye niet opdracht geven om het logo van de S.pa op de olifantenhuid te tatoeeren? Hoewel, S.pa... Gewoon "Patrick" zou reeds volstaan... Iedereen weet immers dat men daarmee "de Poetin van de Schelde" bedoelt... Hebt u van Kai-Mook trouwens nog geen geboortekaartje mogen ontvangen? Er zouden er een slordige vierhonderdduizend gedrukt worden. Nee, heus niet om sluikreklame te maken voor de politieke kandidaturen van Janssens of Peeters, gewoon om de geboorte van het olifantje extra in de verf te zetten, echt waar, zo vlak voor 7 juni!

Bij nader inzien is de naam "kip" wel toepasselijk gekozen: Een olifant onderbrengen in een kleine stadszoo als die van Antwerpen, is dat niet hetzelfde als een kip in een legbatterij stoppen? En is dat olifantenverblijf overigens wel "Bokitoproof" getest? Want als dagelijks tienduizenden bezoekers met flitsende camera's voor de kooi schuifelen kan dat volgens mij behoorlijk wat stress bij de dieren teweegbrengen. Waartoe dat kan leiden heeft de eveneens in een dierentuin opgesloten gorilla Bokito destijds bij onze Nederlandse buren aangetoond toen hij te langdurig werd aangestaard: hij brak met bruut geweld uit zijn omheining en wierp zich woedend op een van zijn vele vrouwelijke stalkers in een poging om haar uit pure frustratie van het leven te beroven, iets waar hij bijna in slaagde. Maar dat een gelijkaardig scenario zich ook bij onze door teinduizenden mensenblikken moegetergde olifanten kan voltrekken, daar schijnt de Antwerpse zoo-directie niet om te malen... Hoe meer bezoekers voor het roze olifantje samendrommen hoe liever, wat hen betreft. Het is hen dan ook niet om het welbevinden van Kai-Mook te doen maar veeleer om de inkomsten, dat geven ze zelf grif toe. "Wij willen deze uitzonderlijke geboorte aangrijpen om nieuwe verkoopsrecords te vestigen", zo klonk het ongeveer, "Kassa-kassa" dus, kortom. Pijnlijk om op Hemelvaartsdag de nieuwslezer van VRT te horen uitbazuinen "Stormloop voor olifant" terwijl op dezelfde dag de internet-editie van de krant "Het Nieuwsblad" het tegenovergestelde titelt: "Geen stormloop voor olifant". Ofwel geeft de krant toe dat de geldmachine nog niet op gang is getrokken, ofwel werd de televisie omroep van hogerhand gesommeerd om haar alsnog op gang te trekken en de mensen aan te moedigen, zo van "komt dat zien! Bijna iedereen is al geweest, u nog niet?"

Peeters en Janssens hopen op zoveel mogelijk bezoekers voor het baby-olifantje. Ik niet. Want hoe minder kaartjes er verkocht worden, hoe sneller het met het nut van dierentuinen (winstbejag op de rug van arme dieren in gevangenschap die nooit van de vrijheid mogen proeven) zal afgelopen zijn en zij als vanzelf zullen ophouden te bestaan, ook die van Antwerpen. Hoera, de Afrikaanse en Indische olifanten terug naar hun landen van herkomst... jullie raden misschien al op welke partij ik ga stemmen? Juist...

Ik ben van mening dat politici die nieteens mededogen hebben met onfortuinlijke dieren, ook geen mededogen hebben met mensen, laat staan kiezers. Enkel met zichzelf...

Olivier Bronselaer

baby_olifant

00:23 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-03-09

LACHEN MET LE PEN...

"Ik ben er van overtuigd dat wanneer Jean Marie Le Pen dood zal zijn, wij ons zijn leven zullen herinneren als een DETAIL in de geschiedenis van de naoorlogse politiek..."

("I'm convinced that when Jean Marie Le Pen will be dead we shall remember his life as a DETAIL in the history of post-war politics...")

Olivier Bronselaer

lepen

10:38 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-02-09

Wilders ongewenst voor Britse autoriteiten

Onlangs wilde de Nederlandse politicus Geert Wilders naar het Britse parlement om daar een voorstelling te gaan geven van zijn Fitna-documentaire. Op de Londense luchthaven werd hij echter brutaal staande gehouden door de autoriteiten die hem de toegang tot het land ontzegden. Zogezegd omdat Wilders "een extremist is die met zijn aanwezigheid de veiligheid van het land in gevaar brengt." Terwijl hij juist een ongevaarlijke klokkenluider is die daarentegen wil wijzen op de gevaren van de voortschrijdende islamisering van Europa! Gevaren die alle burgers waaronder ook u en ik in onveiligheid brengen... De wereld op z'n kop zou ik dus durven stellen! Wat heeft ondergetekende dan wel gedaan om dergelijk onrecht, berokkend aan een door het volk verkozen parlementarier die zo kordaat de mond wordt gesnoerd, te wreken? Niet veel, behalve een geplande citytrip naar Londen te hebben afgezegd en te hebben besloten voortaan geen producten van Britse bodem meer te consumeren zolang deze Britse overheid een criticus van de islam blijft schofferen. Een weinig spectaculaire daad van verzet kortom doch indien iedereen mijn voorbeeld zou navolgen dan zou dit een wereld van verschil kunnen uitmaken en meer druk kunnen zetten op de Britse overheid om haar foute politiek te herzien.

front_485832a340x

De brief die Wilders bij aankomst in handen kreeg gestopt en waarin hem werd gewezen op het verbod om het land binnen te komen.

16:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Valentijn volgens de islam

Protest hoopt dat u allen de afgelopen maand een aangename Valentijnsdag hebt beleefd. Wat niet kan gezegd worden van enkele tientallen Maleisische koppels. Die werden door de islamitische politie van Maleisie "op heterdaad betrapt" en van hun (hotel)bed gelicht op beschuldiging van het bedrijven van voorhuwelijkse seks, iets wat ten zeerste verboden is in het streng islamitische Maleisie. De betrokkenen riskeren jaren gevangenisstraf...!

26-ongehuwde-moslimkoppeltjes-van-bed-gelicht-bij-operation-valentine_5_460x0

Woedende moslims hebben het gemunt op Valentijn.

16:21 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Citaat van de week


De wereldberoemde romanschrijver Gustave Flaubert (1821-1880), bekend van meesterwerken als "Madame Bovary", was nogal visionair in zijn oordeel over de islam. Toen al had hij misprijzen voor het fanatisme waarmee extreme islam-aanhangers werelddominantie nastreefden. Zo schreef hij in een brief:

"Ik eis in de naam der mensheid dat de Zwarte Steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dat is de manier om het Fanatisme te ontmoedigen."

Aldus een citaat van Gustave Flaubert zoals verschenen in het weekblad Knack, nr. 8, van 18 tot 24 februari 2009.

uewb_04_img0275

 

16:13 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CITAAT

"Een schrijver die God beledigt heeft kans een literaire prijs te krijgen, wie Allah beledigt krijgt steevast een proces..."

Aldus de gevierde Nederlandse schrijver Joost Zwagerman in een interview op blz. 78 van Knack nr.8 van 18 tot 24 februari 2009.

(Met de schrijver die een literaire prijs ontving in zijn citaat doelde Zwagerman ondermeer op Karel van het Reve, die destijds het Bijbel-kritische essay "De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen" uitbracht en vervolgens een Staatsprijs kreeg en een lintje van de Koningin. Schrijvers als Salman Rushdie daarentegen, die in hun boeken de draak durven steken met de Koran en zijn profeet Mohammed, worden in Fatwa's onveranderlijk met de dood bedreigd.)

lazZwagerman

Joost Zwagerman

16:08 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marokkaanse prostituee jaagt klanten de dood in

In de Waalse stad Bergen staat een Belgische-Marokkaanse prostituee terecht die haar klanten een krachtig slaapmiddel toediende om vervolgens hun bankrekeningen te kunnen plunderen. De 38-jarige Khadiga Haouas was werkzaam in het bordeel "Rose Garden" te Sint-Martens-Latem en beschikte over een diploma medische secretaresse. In de zomer van 2007 werd zij ontmaskerd als oplichtster toen een klant van haar, een gepensioneerd onderwijzer, na een bezoek aan het bordeel de controle over het stuur van zijn wagen verloor en overleed ten gevolge van de autocrash. De politie vond in zijn bloed sporen terug van "zolpidem", een sterk slaapmiddel dat de man volgens zijn familie nog nooit had gebruikt. Het onderzoek leidde naar de Marokkaanse prostituee en in haar bordeel trof men een voorraad van het slaapmiddel aan. Er kwam aan het licht dat zij op die manier niet minder dan 22 klanten had opgelicht (door hun bankkaarten te misbruiken terwijl zij in diepe slaap verkeerden), voor een totaalsom van 80.000 euro. "Naomi", zoals zij zich door haar klanten liet noemen, riskeert to dertig jaar cel.

UPDATE: Betrokkene (zie foto hieronder) kreeg uiteindelijk slechts 8 acht jaar cel opgelegd: zij kon haar blanco strafregister inroepen als "verzachtende omstandigheid")

prostituee_198068hNaomi

16:01 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-09

Over het verborgen antisemitisme dat schuilgaat in "de wandelende jood" van "Man bijt hond".

Als kenner van het nazisme en het Derde Rijk sluit ik mij aan bij de geschokte reacties van de joodse gemeenschap na een zoveelste provocatie aan hun adres uitgaande van de televisie-omroep TV1. Het laatste voorval uit een lange rij (het "Man bijt hond" filmpje dat de draak steekt met de veronderstelde lange tenen van "de jood") was uiteraard de spreekwoordelijke druppel. Tegelijk kan ik best begrijpen dat de gemiddelde, goed-menende, tv-kijker, de overgrote meerderheid dus, zich verbaasd afvraagt wat er toch loos is met dergelijk "onschuldig" filmpje en de joden ervan verdenkt "van een mug een olifant te maken". Zoiets is namelijk typerend voor goedmenende mensen (in dit geval tv-kijkers), zij menen immers enkel goede dingen te zien en zijn daarbij stekeblind voor kwaadwilige aantijgingen richting "de jood". Want onschuldig is het filmpje allerminst!

Om te beginnen worden de joden er stereotiep in verband gebracht met rijkdom (Rolex, diamant, Rolls-Royce). Dit op zich is zeer misleidend aangezien we laatst in een kranteninterview met de oprichters van "Joods Actueel" nog konden lezen dat de armoede onder de joden gestaag toeneemt en er zelfs voedzelinzamelingen dienen te gebeuren om de meest behoeftigen te voorzien. "De jood" in het algemeen classificeren als "rijke stinkerd" die het geld maar voor het oprapen heeft kan makkelijk een vijandbeeld creeren in crisistijden zoals nu waarin iedereen het moeilijk heeft, eenieder dreigt zijn werk te verliezen en ieder bij elke euro die hij of zij te besteden heeft wel twee keer nadenkt. Deze typering van schatrijke joden grijpt dan ook terug naar de lasterlijke nazi-propaganda die de Duitsers voorhield dat joden hun rijkdom en hoge posities inpikten dankzij "hun neus voor gesjoemel en intriges". Toen het ministerie van Goebbels dit verkondigde verkeerde Duitsland, Europa en de wereld eveneens zoals nu in een gelijkaardige diepe financiele crisis waar volgens Goebbels de joden verantwoordelijk voor waren.

Ten tweede worden de danspasjes van de dansende joden die in het filmpje worden vertoond versneld weergegeven in een hoog tempo alsof deze joden figureren in in een doldwaas komisch filmpje van Benny Hill, wat de bedoeling heeft hen belachelijk te doen overkomen. Mensen die zich belachelijk gedragen wekken immers makkelijker de lachlust op, dat spreekt voor zich. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ook de Geallieerde propaganda zich ooit aan deze truuk heeft bezondigd in een poging Hitler belachelijk te maken: Er bestaat namelijk een filmpje van een lachende Fuhrer die een vreugdedansje maakt als hem wordt gemeld dat Frankrijk was gecapituleerd. De Fuhrer lachte weliswaar maar danste niet, in werkelijkheid had Hitler die zich steeds stijfjes en nors gedroeg een hekel aan dansen in het algemeen. Een slimme monteur in het geallieerde kamp echter had het filmpje zodanig bewerkt dat het er op leek dat Hitler onnozel danste om hem een belachelijke pose aan te meten, het kleine sprongetje van geluk dat Hitler bij die gelegenheid echt maakte had hij een groot aantal keren achter elkaar herhaald in een hoog tempo zodat ook Hitler even leek op een soort van Charlie Chaplin, een clown zeg maar. Iets gelijkaardigs overkwam de getoonde joden in "Man bijt hond" met hetzelfde gewenste effect: het bespottelijk maken van de figuur in kwestie. Dat de geallieerden dit anno de oorlogsjaren deden met Hitler kan men hen achteraf moeilijk kwalijk nemen, dat een Belgische tv-redactie zulke sketches aflevert anno 2009 om de joden een lachwekkend air te bezorgen geeft te denken.

Daarbij geeft de commentaarstem een opsomming van de zaken waarop "de joden" nog niet kwaad zijn, allereerst (en nu komt het): "de joods-amerikaanse vereniging". Hierbij lijkt men te willen suggereren dat "de jood" in het algemeen bevriend is met "de Amerikaan" in het algemeen en dus allicht ook instemt met de internationele Amerikaanse (Midden-Oosten)-politiek, die het voorwerp uitmaakt van internationale kritiek. Hiermee lijkt men een oud vooroordeel dat Amerikaanse imperialisten en joden twee handen op 1 buik zijn en achter de schermen aan de touwtjes trekken en samen de wereld regeren, onrechtstreeks te willen bevestigen.

En dan vervolgt de stem met: "...hier en daar een wandelende jood". Waarbij een enkele, inderdaad wandelende, jood in beeld komt. Dat met name hier niet meer opschudding over is ontstaan vind ik dan weer onbegrijpelijk aangezien deze verwijzing naar "een wandelende jood" immers de meest antisemitische verwijzing in het hele filmpje is! Hoezo? Zal opnieuw de goedmenende kijker zich wenkbrauwen fronsend afvragen. Wat is er mis met een jood te vermelden die wandelt? Dan komt nu de nazi-expert aan het woord: Er is veel mis met het begrip "wandelende jood". Het is immers de bijnaam voor een legendarische joodse figuur die nooit heeft bestaan, een zekere Ahasverus, een jood die Christus, toen die met het Kruis op Zijn rug op weg was naar Zijn plaats van terchtstelling, zou geweigerd hebben even uit te rusten voor zijn deur en te drinken. Als "straf" voor deze slechte bejegening van "Christus, Zijn Verlosser" zou deze jood er door God toe zijn veroordeeld eeuwig rusteloos op aarde rond te dwalen, tot het einde der tijden. Dit verzonnen personage kreeg voor het eerst ruime bekendheid toen het aan bod kwam in een Duits volksboek in de 17de eeuw. In feite staat hij symbool voor het joodse volk dat de Messias afwees en daarom werd veroordeeld tot de diaspora. Deze legende heeft dus de betrachting een rechtvaardiging te geven aan een christelijk antisemitisme en haar voortbestaan verbreidde dit antisemitisme ook - tot en met de tijd van de nazi's die er dankbaar op voortborduurden en er zelfs de titel voor hun anti-joodse propagandafilm "Der Ewige Jude" aan ontleenden ("eeuwig" als verwijzing naar de eeuwige straf waartoe Ahasverus werd veroordeeld, namelijk eeuwig op aarde rondwandelen zonder ooit rust te vinden). Ik kan mij niet inbeelden dat een meerkoppige televisieredactie van goed geschoolde mensen de beladen term "wandelende jood" opdiept en in een filmpje over joden verwerkt zonder de antisemitische ondertoon te kennen die aan deze benaming vasthangt.

Ik moet dus beamen dat het hanteren van dergelijke termen in een televisie-filmpje (dat notabene deel uitmaakt van een razend populair programma) dat tot doel heeft de joden zogenaamd op ludieke wijze te bekritiseren voor hun lichtgeraaktheid, inderdaad zeer pijnlijk is en als zeer gevaarlijk overkomt bij de geviseerde groep. Immers, de meerderheid aan goed menende kijkers staat daar in haar onwetendheid niet bij stil maar de kleine minderheid aan boosaardige antisemieten spint er wel garen bij en neemt de heftige (voor de buitenwereld "overspannen") reacties uit de hoek van de slachtoffers te baat om opnieuw de aanval in te zetten, op het gevaar af dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen van wederzijds ongenoegen. Dat het filmpje daarbij toevallig in zwart-wit werd vertoond en vergezeld ging van een ouderwets klinkende commentaarstem die niet had misstaan in een nazi-bioscoopjournaal uit de jaren '30 is des te pijnlijker en deze gewoonte (het omstreden filmpje was slechts een aflevering uit een langlopende reeks) had een reden temeer moeten zijn om de joden niet als thema uit te kiezen en dus elke connotatie met een duister verleden te vermijden. 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de makers doelbewust dit filmpje hebben gemaakt om de joodse gemeenschap te kwetsen en uit te dagen. Rest de vraag: waarom? De opeenstapeling van feiten van de laatste maanden sluiten uit dat hier toeval in het spel is. Mij lijkt dit duidelijk te wijzen op een samenzwering tussen linkse media en politici om de joden te schofferen en antisemitische islamisten binnen en en buiten Europa duidelijk te maken dat zij in het heersende Midden-oosten conflict onvoorwaardelijk partij kiezen voor Hamas-terroristen die uit zijn op de vernietiging van Israel. Daarbij willen deze samenzweerders achter de schermen de indruk wekken dat alle Belgen het hierover eens zijn door in dit land een klimaat te scheppen waarin het acceptabel lijkt te lachen en te dollen met "de jood".

Een conclusie die hard kan aankomen maar een eerlijke en de enige juiste. De VRT moet mijn inziens juridisch aangeklaagd worden, terecht staan en veroordeeld worden voor het op gang trekken van antisemitische tendenzen. De VRT speelt met vuur en voor we er erg in hebben kan er brand ontstaan...!

deba001nede01ill56

180px-Nazi_Wandering_Jew_propaganda_by_David_Shankbone

Afbeeldingen van cover van een boek over de "Wandelende Jood" legende alsook van "De wandelende jood" zelf.

06:02 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Rooms-Katholieke Kerk onderkent steeds nadrukkelijker het gevaar van de islam.

De pas door onze Paus benoemde nieuwe hulpbisschop van Linz (Oostenrijk), Monseigneur Gerhard Maria Wagner (zie foto), zegt openlijk in interviews dat er van de islam als een godsdienst die alle andere godsdiensten aan zich wil onderwerpen "een groot gevaar" uitgaat.

Met de benoeming van deze man lijkt onze Rooms-Katholieke Kerk, onder leiding van Paus Benedictus XVI, steeds strijdvaardiger en nadrukkelijker stelling te nemen tegen de gevaarlijke uitwassen van de islam als veroveringsgodsdienst. Hiermee stelt het Vaticaan zich op 1 lijn met partijen als "Vlaams Belang" en "Protest", de onze. Wij gaan de kiezers dus tegemoet met de zegen van de Paus! Als nu ook de vroegere CD&V kiezers de houding van hun spirituele leider zullen begrijpen en naar waarde schatten en hier politieke conclusies uit trekken dan gaat ons dit in de toekomst vast wel meer stemmen opleveren aangezien de CD&V, in tegenstelling tot ons, veeleer laat betijen en geen antwoord biedt op de uitdagingen van onze (woelige) tijd. Het parool van de "goede" CD&V'er vandaag de dag lijkt te zijn: "Wees met iedereen bevriend, ook met homo's en islamisten, zolang het maar stemmen oplevert." Als Protest ergens lak aan heeft dan zijn het wel "allemansvrienden". Op korte termijn kan deze strategie van CD&V inderdaad applaus opleveren, op lange termijn moet dit voor hen dodelijk zijn! Een echte gelovige stemt niet langer op CD&V maar bij voorkeur op Protest!

Weihbischof_GMWagner_2008

04:09 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-09

Protest feliciteert

Protest feliciteert de Chassidische joodse gemeenschap van Antwerpen die haar leden oproept zich te verzetten tegen het volgen van een inburgeringscursus die de cursisten voorhoudt dat het homohuwelijk gelijkwaardig is aan het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Vanwege deze verplichte cursus raden zij geloofsgenoten in het buitenland zelfs af zich in ons land te komen vestigen. Minister Keulen evenwel dreigt ermee om eenieder die de cursus weigert te volgen boetes op te leggen van 50 tot wel 5000 euro.

405021580_f0ed4e466f

 ORTHODOXE CHASSIDISCHE JODEN

21:09 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van Brempt pikt idee zwarte lijst buspassagiers van Protest

Minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt komt met een voorstel om agressors op het openbaar vervoer op een zwarte lijst te plaatsen. Mag ik er fijntjes op wijzen dat dergelijk voorstel reeds oorspronkelijk deel uitmaakte van ons programma bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2006? (zie archief blog, helemaal onderaan rechterkolom dd. 12-09-06, punt 21 van programma)

large_395442

18:40 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-01-09

Protest eist herinvoering doodstraf!

Protest eist een herinvoering van de doodstraf voor kindermoordenaars, massamoordenaars, seriemoordenaars, terroristen en praktiserende pedofielen die in herhaling vallen (recidivisten). Als meest geschikte middel zien wij het hergebruik van de franse guillotine (zie foto). Executies kunnen doorgaan in groot stadion (bijvoorbeeld sportstadion), toegankelijk voor het grote publiek tegen entreeprijs.  De inkomsten gegenereerd door deze evenementen kunnen dan dienen voor de bouw van nieuwe gevangenissen.

guillotine1

17:29 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-01-09

Drie partijleiders en hun omgang met het Christendom

Op de Knack-cover van deze week maakt VB-voorman Filip Dewinter met grote letters duidelijk: "Wij zijn christelijker dan de CD&V". In het interview binnenin benadrukt hij dat hij weliswaar niet gelovig is maar wel christelijke waarden en tradities nastreeft. Dat is eigenaardig, immers: Leider Herman Van Rompuy (van CD&V en huidig premier) beweert wel gelovig te zijn doch streeft daarentegen geen christelijke tradities na (laat het homohuwelijk immers oogluikend toe), hypocrisie is meer dan ooit tevoren het handelsmerk van deze zogenaamd "Christelijke" partij die langzaam maar zeker wegdeemstert... terwijl het bij Dewinter net andersom is: zegt zelf atheist te zijn doch is sterk gekant tegen deze hedendaagse anti-christelijke fenomenen.

Ondergetekende, leider van Protest, op zijn beurt, is EN gelovig (geeft dat ook grif toe) EN bestrijdt deze neerwaartse spiraal te vuur en te zwaard (en komt daar ook voor uit, alle hoongelach van de zogeheten "vooruitstrevende" medemensen ten spijt).

Ter overdenking voor de traditionele CD&V-kiezers bij de volgende verkiezingsdeelname van Protest...

Wat%20u%20moet%20weten-kl400

00:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |