21-03-07

SEPARATISME IS GEKKENWERK!

Protest verzond zopas haar "Nieuwsbrief nr.2" aan de VB-mandatarissen per gewone brievenpost, onder de titel:

"Separatisme is misdadig gekkenwerk!" Zonder twijfel zal ook deze brief, net als de beruchte eerste waarin ik het bijna-verdrag van Dewinter met JM-De Decker genadeloos neersabelde als zijnde onproductief, ook hier weer heel wat hete hangijzers die anders binnen het VB onbespreekbaar zijn, opeens bespreekbaar maken. Hoelang zal de omerta die de drie musketiers Van Hecke-Annemans-Dewinter hun bibberende wapenknechten opleggen nog standhouden? Hierbij de integrale tekst van mijn brief:

 

Geachte Vlaams Belang mandataris,

 

Protest looft de jarenlange ijver waarmee het VB de criminaliteit tracht terug te dringen (in vele gevallen inderdaad toe te schrijven aan onaangepaste immigranten), alsook de illegaliteit, het grote aantal gezinsherenigingen en niet in het minst de islamisering die de grondvesten van onze Westerse beschaving ondermijnt. Protest ziet hierin een rechtvaardiging van jullie credo "Baas in eigen land". Anderzijds lopen onze wegen mijlenver uiteen als men vraagt wat er in de toekomst met ons land dient te gebeuren... Protest acht het streven naar separatisme niet minder dan misdadig gekkenwerk! De toekomst van ons land ligt besloten in de Europese eenwording die onze samenleving naar een hoger niveau moet en zal tillen, naar het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Al wie daarentegen oproept tot opsplitsing van de deelstaten zend daarmee het verkeerde signaal uit dat dit Europa juist gedoemd is om te falen en pleegt daarmee verraad aan de Europese gedachte die een historische stap in de geschiedenis van de mensheid zou moeten worden en de belofte inhoudt van meer vrede op Europese schaal. Hoe kan de Unie immers met 1 stem spreken als men in 1 staat afzonderlijk al voortdurend bekvecht en de violen niet gelijk kan stemmen? Ondergetekende vindt separatisme daarom niet alleen verkeerd maar bovendien zelfs misdadig. Separatisme is niets minder dan het ontlopen van de verantwoordelijkheden voor het andere landsdeel dat toevallig economisch wat achterop hinkt. Het is in wezen een volksverraad en een ophitsen tot (burger)oorlog waarmee niemand kan gebaat zijn, behalve die enkele politici, die leven bij de gratie van vijandelijkheden die zijzelf kunstmatig tot leven wekken. De stereotypen van "luie Waal die gemakzuchtig eet uit de handen van de rijke Vlaming" en dies meer roepen bij mij herinneringen op aan de stereotypen die de nazi's veil hadden voor de joden van hun tijd. En we weten allemaal waartoe die geleid hebben...

 

Om te laten voelen hoe krankzinnig separatisme wel is wil ik volgend voorbeeld aanhalen: Stel dat de separatisten slagen in hun opzet en Vlaanderen morgen onafhankelijk is... Nadien ontdekt dan een Oost-Vlaams politicus dat de economie van West-Vlaanderen fors achteruitboert ten opzichte van de andere Vlaamse provincies en roept daarom op tot afscheuring van West-Vlaanderen, teveel werklozen steun vloeit immers daarheen terwijl de hardwerkende Oost-Vlaming... U raadt het al: dergelijke politiek is inderdaad gekkenwerk, destructief en niet constructief en kan alleen maar gevoerd worden door politici met een destructieve instelling... Bruno De Wever en Jean-Marie De Decker zijn daarom niet alleen de narren en zotskappen van de Belgische politiek maar missen daardoor ook ieder bestaansrecht dat een Dewinter of Van Hecke wel hebben, dankzij hun verdiensten die ik in de aanhef van mijn brief reeds vermeldde. Wenst het VB te groeien en te kunnen rekenen op meer kiezers dan ooit tevoren dan zal het de nutteloze strijd voor separatisme juist moeten afzweren inplaats van doorzetten, onderzoek heeft immers ook al aan het licht gebracht dat een meerderheid van ons volk dit land liever wil behouden zoals het is. Politici die separatisme aanzwengelen verdienen mijn inziens evenveel misprijzen als de vertegenwoordigers van de politieke tak van een E.T.A. of een I.R.A., die onder de noemer "terrorisme" vallen. Omdat de roep om separatisme de Europese eenmaking (die een uitstekende zaak is voor ons ons volk als we de concurrentiekracht met fors groeiende grootmachten elders in de wereld willen behouden) aanzienlijk vertraagt en zelfs kan afstoppen heb ik een brief gericht aan de huidige Voorzitter van de Europese Commissie, Duitsland, met het dringende verzoek om in de Europese Grondwet een bepaling te laten opnemen dat elke vorm van separatisme verboden moet zijn, op grond van "hoogverraad" (alle lidstaten van de Europese Unie samen worden immers verondersteld 1 land te vormen), en dat politici die daartoe oproepen uit hun functie moeten worden ontheven en tegelijk gerechtelijk moeten worden vervolgd. Dat geldt dan ook voor de VB-leiders zolang ze dat verfoeilijke separatisme niet afzweren.

 

Daarenboven pleit Protest voor het invoeren van een beurtrol voor Vlaanderen en Wallonie wat betreft de aanstelling van een premier, om het politieke evenwicht in dit land dat dreigt te ontsporen te herstellen. Ik voorzie geen voortijdig einde van de monarchie vooraleer Europa definitief zal zijn een gemaakt en de benoeming van een Europese president een evidentie zal zijn. Tot die tijd dient het Vorstenhuis met het nodige respect te worden bejegend dat eerbare burgers ook aan de dag dienen te leggen voor andere instellingen zoals het leger, de politie, justitie... De politici vervullen een voorbeeldfunctie voor onze jeugd. Hoe kunnen wij hen in het gareel houden als juist deze "hooggeplaatste" politici deze instellingen te pas en te onpas beschimpen? Ik verneem dat een Zwitser in Thailand 75 jaar gevangenisstraf riskeert wegens het in het openbaar beledigen van de Thaise Koning. Dit terwijl in Vlaanderen met name komieken en politici ongemoeid worden gelaten terwijl zij dag in dag uit onze Koning en zijn afstammelingen onophoudelijk beledigen, en er zelfs hun brood mee verdienen, ervan profiterend dat de Koning hier eerder een "symboolfunctie" bekleedt en niet eens weerwoord mag bieden. Het Thaise en het Belgische voorbeeld zijn elk even absurd, het ideaal ligt ergens in het midden. De Parketten in ons land moeten opnieuw meer werk maken van vervolgingen naar aanleiding van "majesteitsschennis". Het ostentatief verwijderen van de portretten van ons Vorstenpaar in een gemeentehuis is wat mij betreft een ernstige vorm van "majesteitsschennis" die vervolgd dient te worden. Hierbij roep ik het VB op om voortaan meer respect te betonen voor de waardigheid van ons Koningshuis alsook voor de waardigheid van de vrouw.

 

Dit laatste vermeld ik naar aanleiding van de verzuchting van Anke Van dermeersch (die ik deel) die het betreurt dat geen enkele vrouw binnen het VB de eerste plaats krijgt toegewezen op de diverse lijsten. Dit terwijl de vervrouwelijking in de (internationale) politiek zich stevig doorzet. Het VB daarentegen is en blijft een mannenbastion en al te ambitieuze vrouwen worden er maar al te vaak afgeremd en de mond gesnoerd... Mag ik er op wijzen dat ik als oprichter van Protest de eerste plaats van mijn Antwerpse lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 royaal heb toebedeeld aan een vrouw? Hierbij daag ik het VB uit om mijn voorbeeld te volgen, doch ik durf te wedden dat de bewindvoerders aan de top dit in hun traditionele minachting voor de vrouw niet zullen laten gebeuren. Men zou beter moeten weten: minachting voor vrouwelijke collega-politici impliceert ook minachting voor honderdduizenden vrouwelijke kiezers... Voorlopig lijkt het er op dat vrouwelijke VB-functionarissen (ook al barsten ze van het talent) tot aan hun afdanking in de schaduw van hun mannelijke collega's moeten blijven opereren en geen schijn van kans maken op een grootse politieke loopbaan.

 

Met de meeste hoogachting,

Vriendelijke groet,

 

Uw dienaar,

Olivier Bronselaer,

Stichter Protest.

00:59 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.