21-03-07

SEPARATISME IS GEKKENWERK!

Protest verzond zopas haar "Nieuwsbrief nr.2" aan de VB-mandatarissen per gewone brievenpost, onder de titel:

"Separatisme is misdadig gekkenwerk!" Zonder twijfel zal ook deze brief, net als de beruchte eerste waarin ik het bijna-verdrag van Dewinter met JM-De Decker genadeloos neersabelde als zijnde onproductief, ook hier weer heel wat hete hangijzers die anders binnen het VB onbespreekbaar zijn, opeens bespreekbaar maken. Hoelang zal de omerta die de drie musketiers Van Hecke-Annemans-Dewinter hun bibberende wapenknechten opleggen nog standhouden? Hierbij de integrale tekst van mijn brief:

 

Geachte Vlaams Belang mandataris,

 

Protest looft de jarenlange ijver waarmee het VB de criminaliteit tracht terug te dringen (in vele gevallen inderdaad toe te schrijven aan onaangepaste immigranten), alsook de illegaliteit, het grote aantal gezinsherenigingen en niet in het minst de islamisering die de grondvesten van onze Westerse beschaving ondermijnt. Protest ziet hierin een rechtvaardiging van jullie credo "Baas in eigen land". Anderzijds lopen onze wegen mijlenver uiteen als men vraagt wat er in de toekomst met ons land dient te gebeuren... Protest acht het streven naar separatisme niet minder dan misdadig gekkenwerk! De toekomst van ons land ligt besloten in de Europese eenwording die onze samenleving naar een hoger niveau moet en zal tillen, naar het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Al wie daarentegen oproept tot opsplitsing van de deelstaten zend daarmee het verkeerde signaal uit dat dit Europa juist gedoemd is om te falen en pleegt daarmee verraad aan de Europese gedachte die een historische stap in de geschiedenis van de mensheid zou moeten worden en de belofte inhoudt van meer vrede op Europese schaal. Hoe kan de Unie immers met 1 stem spreken als men in 1 staat afzonderlijk al voortdurend bekvecht en de violen niet gelijk kan stemmen? Ondergetekende vindt separatisme daarom niet alleen verkeerd maar bovendien zelfs misdadig. Separatisme is niets minder dan het ontlopen van de verantwoordelijkheden voor het andere landsdeel dat toevallig economisch wat achterop hinkt. Het is in wezen een volksverraad en een ophitsen tot (burger)oorlog waarmee niemand kan gebaat zijn, behalve die enkele politici, die leven bij de gratie van vijandelijkheden die zijzelf kunstmatig tot leven wekken. De stereotypen van "luie Waal die gemakzuchtig eet uit de handen van de rijke Vlaming" en dies meer roepen bij mij herinneringen op aan de stereotypen die de nazi's veil hadden voor de joden van hun tijd. En we weten allemaal waartoe die geleid hebben...

 

Om te laten voelen hoe krankzinnig separatisme wel is wil ik volgend voorbeeld aanhalen: Stel dat de separatisten slagen in hun opzet en Vlaanderen morgen onafhankelijk is... Nadien ontdekt dan een Oost-Vlaams politicus dat de economie van West-Vlaanderen fors achteruitboert ten opzichte van de andere Vlaamse provincies en roept daarom op tot afscheuring van West-Vlaanderen, teveel werklozen steun vloeit immers daarheen terwijl de hardwerkende Oost-Vlaming... U raadt het al: dergelijke politiek is inderdaad gekkenwerk, destructief en niet constructief en kan alleen maar gevoerd worden door politici met een destructieve instelling... Bruno De Wever en Jean-Marie De Decker zijn daarom niet alleen de narren en zotskappen van de Belgische politiek maar missen daardoor ook ieder bestaansrecht dat een Dewinter of Van Hecke wel hebben, dankzij hun verdiensten die ik in de aanhef van mijn brief reeds vermeldde. Wenst het VB te groeien en te kunnen rekenen op meer kiezers dan ooit tevoren dan zal het de nutteloze strijd voor separatisme juist moeten afzweren inplaats van doorzetten, onderzoek heeft immers ook al aan het licht gebracht dat een meerderheid van ons volk dit land liever wil behouden zoals het is. Politici die separatisme aanzwengelen verdienen mijn inziens evenveel misprijzen als de vertegenwoordigers van de politieke tak van een E.T.A. of een I.R.A., die onder de noemer "terrorisme" vallen. Omdat de roep om separatisme de Europese eenmaking (die een uitstekende zaak is voor ons ons volk als we de concurrentiekracht met fors groeiende grootmachten elders in de wereld willen behouden) aanzienlijk vertraagt en zelfs kan afstoppen heb ik een brief gericht aan de huidige Voorzitter van de Europese Commissie, Duitsland, met het dringende verzoek om in de Europese Grondwet een bepaling te laten opnemen dat elke vorm van separatisme verboden moet zijn, op grond van "hoogverraad" (alle lidstaten van de Europese Unie samen worden immers verondersteld 1 land te vormen), en dat politici die daartoe oproepen uit hun functie moeten worden ontheven en tegelijk gerechtelijk moeten worden vervolgd. Dat geldt dan ook voor de VB-leiders zolang ze dat verfoeilijke separatisme niet afzweren.

 

Daarenboven pleit Protest voor het invoeren van een beurtrol voor Vlaanderen en Wallonie wat betreft de aanstelling van een premier, om het politieke evenwicht in dit land dat dreigt te ontsporen te herstellen. Ik voorzie geen voortijdig einde van de monarchie vooraleer Europa definitief zal zijn een gemaakt en de benoeming van een Europese president een evidentie zal zijn. Tot die tijd dient het Vorstenhuis met het nodige respect te worden bejegend dat eerbare burgers ook aan de dag dienen te leggen voor andere instellingen zoals het leger, de politie, justitie... De politici vervullen een voorbeeldfunctie voor onze jeugd. Hoe kunnen wij hen in het gareel houden als juist deze "hooggeplaatste" politici deze instellingen te pas en te onpas beschimpen? Ik verneem dat een Zwitser in Thailand 75 jaar gevangenisstraf riskeert wegens het in het openbaar beledigen van de Thaise Koning. Dit terwijl in Vlaanderen met name komieken en politici ongemoeid worden gelaten terwijl zij dag in dag uit onze Koning en zijn afstammelingen onophoudelijk beledigen, en er zelfs hun brood mee verdienen, ervan profiterend dat de Koning hier eerder een "symboolfunctie" bekleedt en niet eens weerwoord mag bieden. Het Thaise en het Belgische voorbeeld zijn elk even absurd, het ideaal ligt ergens in het midden. De Parketten in ons land moeten opnieuw meer werk maken van vervolgingen naar aanleiding van "majesteitsschennis". Het ostentatief verwijderen van de portretten van ons Vorstenpaar in een gemeentehuis is wat mij betreft een ernstige vorm van "majesteitsschennis" die vervolgd dient te worden. Hierbij roep ik het VB op om voortaan meer respect te betonen voor de waardigheid van ons Koningshuis alsook voor de waardigheid van de vrouw.

 

Dit laatste vermeld ik naar aanleiding van de verzuchting van Anke Van dermeersch (die ik deel) die het betreurt dat geen enkele vrouw binnen het VB de eerste plaats krijgt toegewezen op de diverse lijsten. Dit terwijl de vervrouwelijking in de (internationale) politiek zich stevig doorzet. Het VB daarentegen is en blijft een mannenbastion en al te ambitieuze vrouwen worden er maar al te vaak afgeremd en de mond gesnoerd... Mag ik er op wijzen dat ik als oprichter van Protest de eerste plaats van mijn Antwerpse lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 royaal heb toebedeeld aan een vrouw? Hierbij daag ik het VB uit om mijn voorbeeld te volgen, doch ik durf te wedden dat de bewindvoerders aan de top dit in hun traditionele minachting voor de vrouw niet zullen laten gebeuren. Men zou beter moeten weten: minachting voor vrouwelijke collega-politici impliceert ook minachting voor honderdduizenden vrouwelijke kiezers... Voorlopig lijkt het er op dat vrouwelijke VB-functionarissen (ook al barsten ze van het talent) tot aan hun afdanking in de schaduw van hun mannelijke collega's moeten blijven opereren en geen schijn van kans maken op een grootse politieke loopbaan.

 

Met de meeste hoogachting,

Vriendelijke groet,

 

Uw dienaar,

Olivier Bronselaer,

Stichter Protest.

00:59 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CD&V-er Leterme waardeert PROTEST-idee!

Naar aanleiding van de dodelijke steekpartij te Oostende waarbij een jongere een leeftijdsgenoot om het leven bracht, schijnbaar omwille van een geweigerde sigaret, lanceerde Yves Leterme van CD&V een oproep aan de bevolking met het verzoek om hem voorstellen te emailen waarmee de toenemende criminaliteit misschien kan worden teruggedrongen. Deze collectieve brainstorm leverde de Minister-President op enkele dagen tijd meer dan 1500 emails op met uiteenlopende ideeen en suggesties, de ene al wat bruikbaarder dan de andere. Dhr.Leterme en zijn staf selecteerden de beste voor publicatie op zijn persoonlijke website en daaronder bevond zich ook het mijne om gepensionneerde politiemensen met vrijwillige taken te belasten, tevens een idee uit mijn persoonlijke verkiezingsprogramma van 8 oktober 2006 (zie archief rechts, 12 sept.2006, punt 9)

Op zijn website www.yvesleterme.be in het artikel over dat onderwerp ("Vlaanderen reageert massaal op opiniestuk van Yves Leterme") citeert Dhr.Leterme volgend fragment uit mijn email-bericht aan hem:

"Iedereen heeft het altijd over "meer blauw op straat" maar niemand staat er ooit bij stil dat op straat ook heel wat duizenden gepensionneerde agenten in burger rondlopen die zich ook nuttig zouden kunnen maken in de nooit-aflatende strijd tegen geweld en criminaliteit. Waarom zouden zij van de ene dag op de andere de "bevoegdheid" verliezen om ergens tussenbeide te komen? Met al de ervaring die zij hebben zijn zij veel sneller dan gewone burgers in staat om te zien of er ergens een misdaad te gebeuren staat. Daarom zou ik het een goed idee vinden om voor al deze mensen een systeem in het leven te roepen dat hen in staat stelt een premie te ontvangen als door hun tussenkomst een bepaalde misdaad wordt verijdeld." (einde citaat)

 

Als antwoord ontving ik van Dhr.Leterme het bericht dat hij de bruikbaarheid van mijn idee zou laten onderzoeken, met de belofte mij op de hoogte te houden.

We zullen zien... Niettemin wil ik Dhr.Leterme en zijn medewerkers oprecht danken voor deze kennelijke waardering voor het door mij origineel bedachte voorstel.

Als de VB-top denkt dat zij de enigen zijn die dergelijke voorstellen (die tot doel hebben de openbare veiligheid te verhogen) kunnen bedenken en uitwerken dan vergissen ze zich alvast schromelijk...

00:48 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

S.P.A.-er Vande Lanotte steelt de show met PROTEST-idee!

Enkele weken terug kwam SPA-boegbeeld Johan Vande Lanotte in het tv-programma "de 7de dag" op de proppen met "een nieuw sociaal idee van zijn partij": Gratis kinderopvang voor (alleenstaande) ouders met de laagste inkomens die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen... Wie in de rechterkolom van deze site ("archief" onderaan, 12 september 2006) te rade gaat bij punt 17 merkt al snel dat dit idee echter bedacht werd door mijzelf, als onderdeel van mijn persoonlijke verkiezingsprogramma tijdens de verkiezingen van 8 oktober 2006. En kijk, "underdog" Bronselaer heeft een uitstekend idee en de regeringspartijen lopen er mee te pronken alsof ze het zelf uitvonden... En nee, ik ben niet boos vanwege zoveel "miskenning", dat die noodlijdende doelgroep nu eindelijk zal worden geholpen is voor mij het belangrijkste, of dat nu gebeurt met PROTEST aan het roer of met de SPA. Ik wilde alleen even kwijt dat die "knappe koppen" van de SPA ook de verkiezingsprogramma's lezen van de volgens hen "kansloze" partijtjes en dit idee dus van mij hebben afgekeken. Ere wie ere toekomt!

00:30 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

VLD-er Margriet Hermans imiteert "harde lijn" van PROTEST!

De anders zeer "liberale" en "tolerante" VLD-politica Margriet Hermans, onder andere gekend als voorvechtster voor meer holebi-rechten, verbaasde onlangs vriend en vijand door te verklaren dat ze draconische maatregelen wil ingevoerd zien tegen hardleerse druggebruikers. Meer bepaald... het opleggen van gedwongen sterilisatie, zodat zij geen nageslacht meer kunnen verwekken, "kinderen die anders toch zouden worden verwaarloosd en dus geen kans maken op een genietbaar leven", of iets in die trant. Dat zowel gebruikers als dealers keihard moeten worden aangepakt en vervolgd is ook het oordeel van PROTEST, bij monde van ondergetekende. Eerder al pleitte ik voor strengere controles op grote spoorwegknooppunten zoals Antwerpen waarlangs men heel wat van dat schadelijk spul ons land binnensmokkelt. (zie "archief" rechts, verkiezingsprogramma 12 september 2006, punt 5). Het voorstel van Hermans juich ik dan ook toe, al zullen velen natuurlijk vinden dat het te "Hitleriaans" is, en dat soort van commentaar klonk ook het meest door in de media-reacties, wat heel jammer is, want op die manier is het op voorhand getorpedeerd zonder dat men afweegt of het inderdaad niet interessant kan zijn? Is het immers niet logisch om asocialen aan te pakken met asociale maatregelen? Natuurlijk wel, zij laten ons geen andere keuze! Ik dank mevrouw Hermans dus voor deze nuttige denkoefening al had ik nooit durven dromen dat mijn "harde lijn" ook zou scoren in "liberale" kringen!...

00:17 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Protest trekt betrouwbaarheid stemcomputers in twijfel, overheid vervangt ze...

Samen met de partijen Vlaams Belang en Nieuwe Partij uitte ik na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2006 ernstig mijn twijfels over de betrouwbaarheid der stemcomputers. (zie "archief" rechts, 9 oktober 2006). Een "College van Deskundigen", belast met het toezicht op deze verkiezingen, stelde in haar verslag dat de gebruikte apparatuur verouderd is. En, ik citeer: "Dit zou resulteren in beperkingen op technisch vlak, op gebied van performantie, BETROUWBAARHEID (...)"

De overheid volgt nu (noodgedwongen, om zichzelf niet verdacht te maken?) de aanbevelingen van dit College om de gebruikte stemcomputers te vervangen door nieuwe en meer betrouwbare exemplaren. Thans bevinden de betere alternatieven zich nog in onderzoeksfase, doch nu al staat vast dat men gaat kiezen voor een nieuw en betrouwbaarder systeem dat voor het eerst in gebruik zal worden genomen bij de verkiezingen van 2009. Ondergetekende heeft zich dus niet voor niets druk gemaakt over deze zaak!

00:04 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |