24-04-07

Belgisch bedrijf volgt Protest-idee taalreglement.

Tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen behoorde volgende streefpunt tot mijn persoonlijke prgogramma: "Ik zou willen dat de Stad Antwerpen, ter bevordering van de integratie, een affichecampagne sponsort voor zelfstandigen waarin zij worden opgeroepen van hun werknemers te eisen dat het op de werkvloer enkel gepast is om onderling Nederlands te spreken en dus geen allochtone talen." (zie archief rechterkolom helemaal onderaan, politiek programma, punt 18) Intussen schept een Belgisch bedrijf -HP Pelzer, een toeleveringsbedrijf van Ford Genk- een precedent door haar personeel deze regel ook daadwerkelijk op te leggen. Bij het bedrijf werken 125 mensen, waarvan 70 procent allochtonen, merendeel Turken. Deze hebben al luidkeels hun beklag gedaan over de regel en eisen dat hij weer wordt ingetrokken. Wie betrapt wordt op drie overtredingen immers loopt het risico ontslagen te worden. Specialist Arbeidsrecht Roger Blanpain echter is van mening dat hier gewoon de wet wordt toegepast en zelfs het Centrum voor Gelijke Kansen ziet hier bij monde van Jozef De Witte geen reden om op te treden. Hierbij spreek ik de hoop uit dat andere bedrijven deze huisregel gauw overnemen.

22:55 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Professor Leuven wil verbod op "rokende ouders": uitstekend advies!

De eeuwige kruisvaarder tegen het ongezonde roken, Professor Blanpain van de KU Leuven, heeft een uitstekende vinding gedaan om nog meer medemensen te behoeden voor de schadelijke gevolgen van het roken. Hij vindt immers dat ouders die roken in de aanwezigheid van hun kinderen, werkstraffen moeten opgelegd krijgen, aangezien ze de gezondheid van hun kroost zo in gevaar brengen, buiten de wil van die kinderen om. Een zeer terechte opmerking en een zeer terechte eis als u het mij vraagt. Mocht het geheel van mij afhangen dan zou ik daarin zelfs nog een stapje verder gaan: Iedere boreling in de kraamkliniek zou moeten worden onderworpen aan een grondig onderzoek van het bloed dat moet worden getest op de aanwezigheid van restjes nicotine, alcohol of andere drugs. Naar verluidt zouden verslaafde ouders deeltjes van deze schadelijke stoffen doorgeven in het bloed en DNA van hun kinderen. Komt er wat aan het licht dan moeten de kinderen tijdelijk worden gescheiden van hun ouders om de politie toe te laten een sociaal onderzoek te voeren naar de toekomstige leefomstandigheden van het kind binnen het gezin. Terzelfdertijd worden de ouders gesanctioneerd met een (lichte) straf en moeten ze een document ondertekenen waarin ze beloven in het vervolg volledig af te zien van alle gebruik, zoniet zullen hun kinderen hen defintief worden ontnomen en geplaatst in een pleeggezin. Dergelijke procedure zou heel veel baat kunnen opleveren voor zowel kinderen als ouders en aangezien geweten is dat de geboorte van een kind voor de meeste mensen een "breekpunt" is in hun leven waarin ze een balans opmaken over verleden en toekomst zou dergelijke tussenkomst van overheidswege op dat moment voor hen zeker een aansporing kunnen zijn om in het vervolg de juiste weg te bewandelen.

...Net terwijl ik dit schrijf bericht het VTM avondjournaal over de jeugdige drugsverslaafde ouders van een overleden baby die er van werden verdacht hun baby te hebben gedood door middel van verwaarlozing. Thans werden ze echter voorwaardelijk vrijgelaten (hoewel de aanklacht blijft) nu aan het licht kwam op welke manier de baby werkelijk stierf: Het kind bleek verslaafd te zijn aan drugs die het destijds binnen kreeg via de moedermelk. Toen de zwaar verslaafde moeder plots overschakelde op flessenmelk stierf de baby ten gevolge van afkickverschijnselen. Dergelijk voorval kan beslist geen alleenstaand geval zijn en toont aan dat mijn voorstel beslist het overdenken waard is voor politici met de juiste bevoegdheden.

22:40 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dolle schutter dompelt VS onder in smart... beslist geen reden tot strengere wapenwet!

Een dolgedraaide jonge student van Koreaanse komaf doodt 33 mensen op zijn universiteitscampus. Velen (met op kop de meeste Europeanen) zien hierin een goede aanleiding om de vrije wapenverkoop in de VS voorgoed aan banden te leggen. Dat is dan buiten de wapenlobby gerekend. Die ziet in dit ongeval juist een reden om de wapenwet integendeel te versoepelen en nog meer mensen van wapens te voorzien. Immers: "wapens doden niet, mensen wel" en "aangezien er meer goede mensen rondlopen op de wereld dan slechte kan je maar beter bewapend zijn als de bad-guys je pad kruisen." Nog volgens de wapenlobby had de bijna apocalyptische omvang van dit drama grotendeels vermeden kunnen worden als ook maar 1 iemand van de getroffenen, dankzij het bezit van een wapen, de schutter had kunnen uitschakelen of ophouden. Een logische redenering, die ik volledig deel. Want een gek die dergelijke dingen van plan is geraakt hoedanook aan zijn gerief (dankzij een welig tierende zwarte markt bijvoorbeeld) ook als er een strengere wapenwet van kracht is. Met een strengere wapenwet maak je het juist onveiliger voor de goed menende burger die zich wel wil beveiligen tegen dergelijke gekken, inbrekers enzovoort omdat zulks niet meer mogelijk is dan, ook al en vooral omdat de goed opgevoede burger die niets kwaads in de zin heeft de weg naar de zwarte markt niet kent. Op die manier geef je de criminelen vrij spel en mag een toename van het aantal overvallen worden verwacht. Het kan kloppen dat er in Amerika jaarlijks meer dodelijke slachtoffers te betreuren vallen dan in Europa maar dat verschil is volgens mij toe te schrijven aan straatbendes daar die met elkaar afrekenen. Gangsters die andere gansters doden met andere woorden, om die slachtoffers hoeven we ons dan ook hoegenaamd niet druk te maken dunkt mij, en deze sterfgevallen zouden dan ook niet mogen meetellen in de officiele criminaliteitscijfers. Criminaliteit is immers iets wat gewone burgers treft en niet andere criminelen, wiens verdiende lot het is.

22:06 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Iran wil koste wat koste een atoombom... Waarom geven we die niet gewoon cadeau?

Iran spaart kosten noch moeite om eindelijk die atoombom te bemachtigen waarmee zij wil meewegen in de wereldpolitiek, hoewel de VS er alles aan doet om dat te voorkomen. Ik vind dit nogal fout van de Verenigde Staten die er beter aan zouden doen Ahmedinejad dergelijke bom cadeau te doen, door er eentje van eigen makelij te droppen boven Teheran bijvoorbeeld. Het grote verlies aan mensenlevens weegt niet op tegen de vele voordelen van dit scenario. Iedere fanatieke moslimstaat zou in het vervolg wel gaan oppassen om nogmaals te revolteren tegen het Westen en de rust in het Midden-Oosten zou daarmee allicht terugkeren. Nee, dit is niet grappig bedoeld voor wie dit zou denken, ik meen dit serieus en denk ook oprecht dat dit de enige juiste oplossing is om een definitief einde te maken aan de gespannen verhoudingen tussen Oost en West. Het Midden-Oosten heeft geen boodschap aan diplomatie en verstaat alleen de taal van het wapen. Irak is thans een fiasco en zal straks ook als een fiasco voor de VS en haar bondgenoten de geschiedenis ingaan als men niet weldra voor dit "plan B" zal kiezen. Mag ik er iedereen aan herinneren dat de bommen op Hiroshima en Nagasaki ook het definitieve einde inluidden van de Tweede Wereldoorlog en dus vermeden dat nog meer miljoenen kostbare mensenlevens verloren gingen? Op dezelfde manier moet mijn wens worden gezien om Teheran van de kaart te vegen met een alles vernietigende atoombom. De strijd tegen het internationale terrorisme kan pas overtuigend worden gewonnen als wij hen "een eigen 11 september" bezorgen. Doen we dat niet dan stellen we ons zwak op en laf en slaan ze zich op de borst, zeker van hun overwinning. Staat er immers niet in de Bijbel:

"Oog om oog, tand om tand"?

21:49 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De "omgekeerde Inquisitie"

GECENSUREERD!!!

21:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-07

"Dialoogdag" Leterme bleek "monoloogdag".

Zeer vereerd voelde ik mij, na door de Minister-President te zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoogdag, in zijn aanwezigheid, samen met zowat 300 andere uitverkorenen. Mijn mail aan Yves Leterme, waarin ik hem een bruikbaar voorstel deed over hoe de criminaliteit eventueel beter kan worden aangepakt (zie archief) werd door medewerkers van de K.U. Leuven geanalyseerd als "waardevol" en daarom werd ik uitgenodigd op een "debat" dat deze morgen, 14 april, plaatsgreep in een zaal van een hogeschool in hartje Brussel, alwaar ik mij begaf. Ik had er zowaar een volle werkdag voor opgeofferd (want ja, ik werk gewoonlijk op zaterdag) en ben mijn werkgever zeer erkentelijk voor de verleende gunst al had ik mij en ook hem -achteraf bekeken- beter al deze moeite bespaard. Spijts alle goede bedoelingen van initiatiefnemer Leterme, die hem in mijn ogen een nog betere kandidaat maakt voor de post van Eerste Minister, gezien zijn betrokkenheid bij alles wat er in de samenleving omgaat, was dit debat een slag in het water. Van een echt debat namelijk was er in de verste verte geen sprake. Ik leefde in de verwachting dat men eindelijk eens de doorsnee burger uitvoerig aan het woord zou laten maar wat werd ingekleed als "dialoogdag" bleek in feite niets anders te zijn dan een "monoloogdag", een aaneenschakeling van voornamelijk op voorhand ingestudeerde meningen van "experten" (uit de media, het onderwijs en het verenigingsleven) waarbij de interactie met het publiek volledig de mist in ging. Het is waar, af en toe kreeg er iemand een micro in de hand gedrukt om een losse mening te verkondigen -op nauwelijks dertig seconden tijd- waarnee die micro jou terstond weer werd ontfutseld, om verdere "dialoog" kennelijk te dwarsbomen. Vervolgens waren er twee opties: of de experts knikten instemmend of weerlegden het gezegde met een vastberadenheid die geen tegenspraak duldde. Dialoogdag? Laat me niet lachen! Opnieuw werd de zogenaamde mondige burger, onder valse voorwendsels naar een verzamelplek gelokt zodat de media een mooi plaatje konden schieten van een "lovenswaardig event", in het ootje genomen en overroepen door de alwetende experten die het hoogste woord voerden en enkel uit waren op het ontvangen van applaus en gratis reklame voor hun eigen "specialiteit". Vooral grappig was de samenvatting die het VTM-nieuws van het hele gebeuren maakte: Zij brachten drie, vier sprekers uit het publiek achtereenvolgens in beeld waarbij (niet lachen aub!) de klank werd uitgezet! ...Tekenend voor de hele sfeer vanmorgen die nochtans beloftevol werd geopend met een inspirerend welkomstwoord van Dhr.Leterme zelf. Ikzelf had het geluk twee keer het woord te mogen voeren en dan ook alleen maar omdat ik koppig spreektijd opeiste. Moeilijk overigens, met 300 kandidaat-sprekers in krap twee uur tijd, pauzes buiten beschouwing gelaten. Stuitend vond ik het antwoord van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, bekend van televisie, op mijn vraag of hij het een goed idee zou vinden om het oude verplichte schooluniform standaard her in te voeren (om het bestaande onderscheid tussen rijke leerlingen en leerlingen die het niet breed hebben zoveel mogelijk uit te wissen, omdat uiterlijk vertoon op school -merkkledij, gadgets- volgens mij bij kinderen een competitiedrang doet ontstaan in de zin van "wat jij allemaal hebt wil ik ook hebben" en dus een bron kan zijn van hebzucht en steelzucht, als opstapje naar criminaliteit. De expert volstond met daarop te antwoorden: "Daar ben ik het volledig mee eens... laten we beginnen met de volwassenen!" zonder dit snerende antwoord ook maar verder toe te lichten. (Alsof ik had gezegd dat ik een tweede "Hitlerjugend" wilde in het leven roepen en hem daarmee had gebruuskeerd?). Dit antwoord getuigde volgens mij van bitter weinig respect (ja, zelfs minachting) voor een vraagsteller die speciaal naar Brussel was gereisd om deel te nemen aan een debat met als werktitel "Geweld eindigt waar respect begint"... Een ijskoude douche noem ik dit en even wist ik niet of we hier werkelijk met de befaamde psychiater te maken hadden of met een nieuwe (mislukte) stand-up comedian? Voortaan ga ik nooit meer in op een uitnodiging om als "gewone burger" in debat te gaan, hoe verleidelijk ook. Om tijdens zo'n debat serieus te worden genomen moet je kennelijk ofwel expert zijn, ofwel politicus. Dan nog liever het laatste... Samenvattend: Een pluim voor initiatiefnemer Leterme, een pluim ook voor de schitterende moderatie maar een "dikke onvoldoende" voor de zelfvoldane experten die zich bedreigd voelden door zoveel mondige burgers tegenover zich (die er misschien een andere mening op na hielden) en ze daarom liever de mond snoerden.

 

Olivier Bronselaer.

22:59 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OPMERKELIJK CITAAT

"IK HAD GRAAG KINDEREN GEWILD. MAAR EEN KIND HEEFT EEN MOEDER EN EEN VADER NODIG." (de Nederlandse televisie-ster Jos Brink, over zijn homorelatie in het weekblad "Story" van 11 april 2007)

22:21 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |