08-02-08

Gedragscode Protest van kracht.

Onze partij heeft recent een gedragscode ingevoerd die door eenieder die op een lijst van Protest wil functioneren als kandidaat-politicus, vooraf  ondertekend dient te worden. Wie deze regels vervolgens schendt wordt direct weer van de lijst geschrapt en kan uiteraard ook geen deel meer uitmaken van Protest. Hiermee komen wij onder andere tegemoet aan de Joodse Gemeenschap die terecht van politieke partijen eist dat antisemitische gevoelens geen plaats mogen hebben bij de politieke werking. Hieronder volledigheidshalve de inhoud der gedragscode:

                               GEDRAGSCODE

       bindend voor politieke activisten van Protest

Ondergetekende, de genaamde................., die voorkomt op een lijst van Protest, als politicus of kandidaat-politicus, verklaart onderstaande gedragsregels op voorspraak van de voorzitter van Protest zichzelf te zullen opleggen en na te leven en er zich bewust van te zijn dat ingeval hij/zij 1 dezer voorschriften schendt, hij/zij daarvoor zal worden gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de partij en schrapping van zijn/haar naam van de lijst. Ondergetekende verklaart:

1) Geen antisemitische of anti-katholieke uitspraken, daden of acties te verrichten.

2) Geen racistische uitspraken of handelingen te doen en uitsluitend kritiek te leveren op islam en allochtonen in reactie op woorden en/of daden die er op gericht zijn de westerse democratie te ondermijnen en/of onze joods-christelijke religies en tradities buitenspel te zetten ten voordele van een wetgevende moslimstaat. De tegenstander veeleer te zullen betitelen met "islamist" (een islamiet die er voor ijvert dat alle democratische wetten worden afgeschaft en vervangen door de wetten van de Sharia en de Koran) dan met "islamiet" of "moslim".

3) Geen steun te verlenen aan gedachten, daden of acties die het islamisme propageren.

4) Geen steun te verlenen aan seperatistische of anti-Europees gezinde verenigingen of denkrichtingen.

5) Geen voorstander te zijn van het homohuwelijk en adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht.

6) Steeds hulp te bieden aan personen in hoge nood en de hulpdiensten te verwittigen indien nodig en geen vluchtmisdrijf te plegen.

7) Geen steekpenningen aan te nemen of mensen te bevoordelen met misbruik van zijn/haar politieke invloed en/of functie.

8) Zich niet te vertonen in staat van openbare dronkenschap en zich niet in te laten met drugs of drugsdealers en deze ook niet te promoten.

9) Zich niet weerspannig op te stellen tegenover ordehandhavers in dienst van de wet.

10) Geen criminele daden te verrichten in welke zin dan ook.

Handtekening kandidaat.

logo8

00:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.